تاریخ: ۱۳۹۸/۶/۸
«كافكا در كرانە‌»ی نگاە‌ بانوان بوكانی

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی هاژه، چھاردھمین جلسە‌ بانوان واژە‌ و كتاب بوكان در سالن امفی تئاتر كتابخانە‌ی مستورە‌ كوردستانی بوكان با حضور جمع كثیری از بانوان كتابخوان و نویسندە‌ برگزار شد.

این جلسە‌ بە‌ نقد و بررسی رمان «كافكا در كرانە‌» نوشتە‌ نویسندە‌ بزرگ ژاپنی ھوراكی موراكامی اختصاص داشت.

در این نشست رمان مذكور كە‌ از آثار دشوار  و تكنیكی در حوزە‌ ادبیات داستانی جھان بە‌ شمار می آید از زوایای مختلفی مورد بررسی قرار گرفت و خوانشھای مختلفی از آن توسط بانوان منتقد و كتابخوان بوكانی ارائە‌ شد.

علاوە‌ بر جلسە‌ نقد و بررسی رمان كافكا در كرانە‌، خبر  تازە‌ای نیز در خصوص كتابخوانی كودكان و نوجوانان واژە‌ و كتاب بوكان در جلسە‌ اعلام شد.

از تازه ترین برنامه های این گروه، تسری جریان کتابخوانی به میان کودکان و نوجوانان می باشد.

صالحی مسئول گروه بانوان واژه و کتاب در این جلسه تاکید کرد که جلسات نوجوان واژه و کتاب به زودی در سالن کتابخانه برگزار می شود و از بانوان در خواست کرد که وی را در شکل گیری جریان کتابخوانی در بین کودکان و نوجوانان یاری دهند.

جلسه ی آینده ی بانوان واژه و کتاب در مهرماه برگزار خواهد شد و کتاب انتخابی، رمان معروف «بازمانده روز » اثر «کازوئو ایشی گورو» می باشد.

بخشی از آثار ارائە‌ شدە‌ عبارت بودند از:

ـمقالە‌ انعكاس اسطورە‌ھای یونانی در رمان كافكا دركرانە‌ ـ خانم مھپارە‌ ابراھیمی

ـ مقالە‌ تخیل ابزار  بازنمایی مفاھیم معرفتی ، و تحلیل ساختاری رمان كافكا در كرانە‌ ـ خانم كژال صالحی

ـ فروید و یونگ از منظر روایتی موراكامی ـ خانم نیشتمان ابوبكری

ـ نماد شناسی اسطورە‌ھای شرقی در روایت موراكامی ـ خانم لیلا نورانی

ـ واكاوی شخصیتھای رمان كافكا در كرانە‌ ـ خانم نسرین منگور

ـ كرانە‌ھای جدید مرگ و زندگی در كافكا در كرانە‌ ـخانم لیلا صالحی