تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۲۲
لیست تایید صلاحیت شدگان یازدهمین دورە انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان مهاباد
 لیست تایید صلاحیت شدگان یازدهمین دورە انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان مهاباد