تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۲
کارتون با موضوع کولبری
 کارتونی از پژمان علی‌پور برای کولبران