تاریخ: ۱۳۹۹/۱/۲۸
آموزش زبان کوردی (سورانی) / فێرکاری زمانی کوردی (سۆرانی)
بخش یک / بەشی یەک
زبان کوردی بر اساس دو رسم الخط آرامی و لاتین نوشته می شود که بر اساس رسم الخط آرامی از  29 حرف بیصدا و 8 حرف صدادار تشکیل شده است.
برای حروف ( ت/ ط ) تنها از حرف ( ت ) استفاده می شود.
برای حروف ( ث / س / ص ) تنها از حرف ( س ) استفاده می شود.
برای حروف ( ذ / ز/ ظ / ض ) تنها از حرف ( ز ) استفاده می شود.