تاریخ: ۱۳۹۹/۱/۲۹
آموزش زبان کوردی (سورانی) / فێرکاری زمانی کوردی (سۆرانی)
آموزش زبان کوردی (سورانی) / فێرکاری زمانی کوردی (سۆرانی)
بخش دو / بەشی دوو
حروف بی صدا: حروفی هستند که همیشه کلمه با آنها آغاز می شود و اغلب در آن لب ها به هم برخورد میکنند.
  ئــ / ب / پ / ت / ج / چ / ح / خ / د / ر / ڕ/ ز / ژ / س / ش / ع / غ  حروف بی صدا هستند.