تاریخ: ۱۳۹۹/۱/۳۰
آموزش زبان کوردی (سورانی) / فێرکاری زمانی کوردی (سۆرانی)
آموزش زبان کوردی (سورانی) / فێرکاری زمانی کوردی (سۆرانی)
بخش سه / بەشی سێ
حروف صدادار: حروفی هستند که هیچ گاه کلمه با آنها آغاز نمی شود و معمولا در آن لب ها به هم برخورد نمی کنند.
ــا / ا  /  و  /  وو  /  ــیــ    ـــی /  ــه  / ـێـ  ـێ /  ـۆ