تاریخ: ۱۳۹۹/۱/۳۱
آموزش زبان کوردی (سورانی) / فێرکاری زمانی کوردی (سۆرانی)
آموزش زبان کوردی (سورانی) / فێرکاری زمانی کوردی (سۆرانی)
بخش چهار / بەشی چوار
نوشتار زبان کوردی بر اساس گفتار شکل می گیرد. برای مثال در زبان فارسی  کلمه (خواهر) که از ( خ و ا هـ   َ ر ) تشکیل شده است، (خواهر) نوشته اما (خاهر) خوانده می شود در صورتی که در زبان کوردی، کلمه ها هر طور نوشته شوند همانطور نیز خوانده خواهند شد و برعکس.
پس به خاطر بسپاریم در زبان کوردی به جای فتحه حرف "ە" به جای کسره حرف "ێ" و بە جای ضمه حرف "ۆ"  نوشته می شود.