تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۲
آموزش زبان کوردی (سورانی) / فێرکاری زمانی کوردی (سۆرانی)
آموزش زبان کوردی (سورانی) / فێرکاری زمانی کوردی (سۆرانی)
بخش شش / بەشی شەش
صدای (   َ فتحه ) در کوردی بصورت حرف ( ــه / ه ) نوشته می شود.
🔰سرد( س   َ ر د )  سەرد( س ـه ر د )
🔰زهر( ز   َ هـ ر )  زەهر( ز ه هــ ر )
🔰درد( د  َ ر د )     دەرد( د ه ر د )
میبینیم که صدای فتحه (   َ ) تبدیل به شکل نوشتاری ( ه / ــه ) شده است.