تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۳
آموزش زبان کوردی (سورانی) / فێرکاری زمانی کوردی (سۆرانی)
آموزش زبان کوردی (سورانی) / فێرکاری زمانی کوردی (سۆرانی)
بخش هفت / بەشی حەوت
صدای (   ِ کسره ) در کُردی بصورت (  ـێـ / ــێ ) نوشته می شود.  زرشک( ز  ِر   ِش ک )  زێرێشک( ز ـێـ ر ـێـ ش ک ) بهشت( ب  ِهــ  ِش ت)  بێهێشت( ب ـێـ هــ ـێـ ش ت )  
میبینیم که صدای کسره (  ِ ) تبدیل به شکل نوشتاری ( ـێـ / ــێ ) شده است.