تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۴
آموزش زبان کوردی (سورانی) / فێرکاری زمانی کوردی (سۆرانی)
آموزش زبان کوردی (سورانی) / فێرکاری زمانی کوردی (سۆرانی)
بخش هشت / بەشی هەشت
صدای (   ُ ضمه ) در کوردی بصورت (  ـۆ / ۆ ) نوشته می شود.
لرد ( ل  ُ ر د ) لۆرد ( ل ـۆ ر د )
پشت  ( پ  ُش ت) پۆشت ( پ ـۆ ش ت)
برد  (ب  ُر د) بۆرد (ب ـۆ ر د)
میبینیم که صدای ضمه (   ُ ) تبدیل به شکل نوشتاری ( ـۆ / ۆ ) شده است.