تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۵
آموزش زبان کوردی (سورانی) / فێرکاری زمانی کوردی (سۆرانی)
آموزش زبان کوردی (سورانی) / فێرکاری زمانی کوردی (سۆرانی)
بخش نه / بەشی نۆ
صدای اوی کشیده ( ــوو / وو ) مانند حرف "واو" در کلمه "مو" این صدا در زبان کوردی بصورت ( ــوو / وو ) نوشته می شود.
در زبان فارسی هم برای ( و ) کوتاه مثل ( شوک ) و هم برای ( و ) بلند مثل (تووران) تنها از حرف (و) استفاده شده است اما در  زبان کوردی بعنوان دو حرف جدا بکار میروند مثل تفاوت ( جووتیار ) و ( بولبول ).