تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۸
آموزش زبان کوردی (سورانی) / فێرکاری زمانی کوردی (سۆرانی)
آموزش زبان کوردی (سورانی) / فێرکاری زمانی کوردی (سۆرانی)
بخش دوازده/ بەشی دوازده
حرف ( ڤ : ڤـ  ـڤـ  ـڤ  ڤ )
تلفظ این حرف دقیقا مانند تلفظ حرف ( وی = V ) در انگلیسی می باشد. در فارسی نیز حرف ( و ) در ابتدای کلمات به همین صورت تلفظ می شود مانند تلفظ ( و ) در کلمه (ورود) در واقع تلفظ حرف (ڤ) مترادف حرفی بین ( و – ف ) می باشد.