تاریخ: ۱۴۰۰/۷/۸
عملیات احداث بیمارستان تامین اجتماعی مهاباد آغاز شد

مراسم آغاز احداث بیمارستان ۶۴ تختخوابی تامین اجتماعی مهاباد، امروز پنجشنبە، ٨ مهر ١۴٠٠ با حضور مسئولان کشوری و استانی برگزار شد.

 

در این مراسم نعمت‌الله انوری، مدیرعامل سرمایەگذاری خانەسازی کشور گفت: قرارداد اولیەای کە با پیمانکار بستە شدە، شامل خاکبرداری، احداث فونداسیون و اسکلت آن است. در ابتدای شروع بە ساخت این پرژوە بودجە حدودا ٨٠ میلیارد تومانی در نظر گرفتە شدە و تا پایان عملیات احداث آن ٣٠٠ میلیارد تومان بدون تجهیزات می‌باشد. هزینە تجهیر این پروژە بە وسائل پزشکی بودجە ١۵٠ میلیارد تومانی را لازم دارد.

 

انوری در ادامە افزود: اگر خللی در روند احداث این پروژە صورت نگیرد، پیش‌بینی می‌شود در عرض ٣٠ ماه بیمارستان تامین اجتماعی مهاباد بە بهرەبرداری برسد. بیمارستان در دست احداث تامین اجتماعی مهاباد ۶۴ تختخوابی بودە و می‌توان گفت بیمارستانی تخصصی با تمام استانداردهای لازمە می‌باشد. پیش‌بینی شدە کە روند احداث اسکلت آن حدودا ١٢ ماه بە طول بیانجمد.

 

جلال محمودزادە، نمایندە مهاباد در رابطە با روند احداث بیمارستان تامین اجتماعی گفت: خلل در روند احداث این پروژە پس از کلنگ‌زنی آن در سال ٩۶ شروع شد. زمین مشخص‌شدە جهت احداث پروژە دارای معارض‌های شخصی بود کە این مسئلە پس از پیگیری‌های انجام‌شدە مرتفع گردید. همچنین مراحل پیمان‌سپاری آن انجام شدە و قرار است عملیات احداث اسکلت ۵ طبقە آن در عرض ١٢ ماه بە اتمام برسد.

 

محمودزادە دربارە تامین بودجە احداث بیمارستان تامین اجتماعی مهاباد اظهار داشت: اعتبارات احداث این بیمارستان در درون سازمان تامین اجتماعی تامین شدە و نیازی بە ردیف بودجە کشوری ندارد. این بیمارستان تخصص بودە و ظرفیت ارتقا بە بیمارستانی ٩۶ تختخوابی را داراست.

 

در خلال مراسم آغاز احداث بیمارستان تامین اجتماعی، دکتر جعفر ابریشمی، پزشک با بیان اینکە مهاباد قطب درمانی جنوب استان است، بیان داشت: با توجە بە محوریت مهاباد در پزشکی، این شهرستان می‌تواند خدمات پزشکی را بە جنوب استان ارائە دهد.

 

عملیات احداث بیمارستان تامین اجتماعی مهاباد، هفت دی‌ماه سال ١٣٩۶ با حضور ربیعی، وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کلنگ احداث آن زدە است و مقرر شد پس از پیمان‌سپاری، روند احداث آن آغاز گردد اما با مشکلاتی از جملە وجود معارض برای آن همراه بود.