تاریخ: ۱۴۰۰/۷/۱۹
اعلام نتایج اولیه تعداد کرسی‌های احزاب اقلیم کوردستان در انتخابات پارلمان عراق
به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی هاژه، نتایج اولیه انتخابات پیش از موعد عراق حاکی از آن است که حزب دموکرات کوردستان(پارتی) بیشترین میزان کرسی‌ها را دربین احزاب کوردستانی را بدست آورده است.
 
بر اساس نتایج اولیه منتشر شده انتخابات پارلمان عراق، حزب دموکرات کوردستان(پارتی) با کسب 32، بیشترین تعداد کرسی‌ها را دربین احزاب کوردی بدست آورده است.
 
بر اساس آمار منتشر شده حزب دموکرات کوردستان(پارتی) ۳۲ کرسی، همپیمانی کوردستانی(اتحادیه میهنی و گوران) ۱۷ کرسی، نسل نو ۹ کرسی، اتحاد اسلامی ۴ کرسی و جماعت عدالت ۱ کرسی را بدست آورده‌اند.
 
بر اساس شمارش و نتایج اولیە و غیر رسمی احزاب کوردستانی در انتخابات پیش از موعد عراق روز یکشنبه (10 اکتبر) حزب دموکرات کوردستان (پارتی) از ۲۵ کرسی دوره پیشین به ۳۲ کرسی دست یافتە است.
 
همپیمانی کوردستانی یعنی ائتلاف انتخاباتی اتحادیه میهنی (یکیتی) و جنبش تغییر  (گوران) از ۲۳ کرسی دورە پیشین به ۱۵ کرسی رسیدە اند.
اتحادیە میهنی در دورە قبل ۱۸ کرسی و جنبش تغییر ۵ کرسی پارلمانی را در اختیار داشتند، بر اساس نتایج اولیە، در این دورە هیچ یک از نامزدهای جنبش تغییر بە پارلمان راە نیافتە اند. 
نسل نو کە در دورە پیشین ۴ کرسی مجلس عراق را داشت در انتخابات روز یکشنبە شمار کرسی های خود را بە ۹ کرسی رساند و در میان احزاب کوردستانی در جایگاە سوم ایستاد.
اتحاد اسلامی  نیز بر اساس نتایج اولیە افزایش کرسی داشتە و از ۲ کرسی به ۴ کرسی رسیدە است.
جماعت عدالت (اسلامی)  کە در دورە پیشین ۲ کرسی مجلس عراق را در اختیار داشت، در این انتخابات ۱ کرسی، کسب کردە است.