تاریخ: ۱۴۰۰/۷/۲۵
افزایش دو برابری کشفیات مواد مخدر در مهاباد

میزان کشفیات مواد مخدر در مهاباد بیش از صد در صد افزایش یافت.


در حاشیە جلسە شورای هماهنگی مبارزە با مواد مخدر مهاباد، سرهنگ الهیار بخشی، رییس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی شهرستان با اشارە بە عملکرد و میزان کشفیات مواد مخدر گفت: در شش‌ماهە نخست امسال میزان 217کیلو و 265 گرم مواد مخدر توسط دایرە مبارزە با مواد مخدر کشف شد کە نسبت بە مدت مشابە سال گذشتە رشدی 102 درصدی را نشان می‌دهد.


سرهنگ بخشی در ادامە افزود: در مدت شش ماهە نخست سال گذشتە، 57 نفر از توزیع‌کنندگان و قاچاقچیان مواد مخدر در شهرستان دستیگر شدە بودند کە این مقدار در شش ماهە اول امسال 84 نفر بودە است.


رییس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی مهاباد در بارە کاهش تعداد معتادان دستیگرشدە نسبت بە سال گذشتە اظهار داشت: مدت مشابە پارسال تعداد 215 معتاد دستگیر شدە بودند کە آمار سال 1400 بە 121 نفر کاهش یافتە است. دلیل کم شدن تعداد دستگیری معتادان، کاهش بودجە و هزینەهای بالای نگهداری آن‌ها می‌باشد.