تاریخ: ۱۴۰۰/۸/۴
پایگاه هوایی اطفاء حریق در مهاباد مستقر می‌شود

امروز دوشنبە ۴ آبان ١۴٠٠ با دعوت نماینده مهاباد، هیاتی از وزرات دفاع کشور در مهاباد حضور یافتند.

کاپیتان مهدی نوری آل‌آقا رییس مرکز کنترل و پشتیبانی اطفا حریق هوایی وزارت دفاع در مصاحبە با هاژە گفت: حضور امروز در خصوص کمک به اطفا حریق هوایی جنگل‌ها و منابع طبیعی مهاباد بودە کە بە دعوت نمایندە شهرستان صورت گرفتە است.

نوری در ادامە افزود: با توجە به وظیفه ذاتی در پاسداشت از منابع طبیعی و جنگل‌ها و ایجاد ظرفیت‌های ارزشمندی کە در منطقه وجود دارد، امید می‌رود پایگاه هوایی اطفا حریق در شهرستان مهاباد ایجاد شود.

رئیس مرکز کنترل و پشتیبانی اطفا حریق هوایی وزارت دفاع اظهار داشت: در فصل حریق بالگرد کنترل آتش‌سوزی در این منطقه مستقر شدە و تا با تجهیزات لازمە بتواند آ‌تش‌سوزی‌های گستردە را مدیریت و کنترل کند.

جلال محمودزاده، نمایندە مردم مهاباد در رابطە با استقرار پایگاه اطفاء حریق هوایی در شهرستان گفت: با توجە بە آتش‌سوزی‌های گستردەای کە فصل تابستان روی داد و حدود 800 هکتار از تالاب کانی‌برازان بر اثر حریق از بین رفت، بنا بر آن شد کە در فصل گرما بالگرد اطفا حریق در مهاباد مستقر شود.

محمودزاده در ادامە افزود: استقرار این پایگاه هوایی، علاوە بر کنترل و پشتیبانی آتشسوزی‌های مهاباد، آتشسوزی‌های مناطق جنوبی استان را نیز تحت پوشش خود قرار می‌دهد.