تاریخ: ۱۴۰۰/۸/۴
مقدمات انتقال پادگان و طرح اتصال خیابان هواشناسی بە بلوار پرستار فراهم شد


امروز دوشنبە ۴ آبان ١۴٠٠، هیاتی از وزارت دفاع جهت بررسی برخی از مسائل مربوط بە نیروهای مسلح در مهاباد از اماکن نظامی شهرستان بازدید به عمل آوردند.

جلال محمودزادە در این خصوص گفت: علاوە بر موضوع استقرار پایگاه هوایی اطفاء حریق در شهرستان، حضور هیات وزارت جهت بررسی موارد دیگری نیز بودە است.

محمودزادە افزود: بررسی موضوع انتقال پادگان ارتش مهاباد بە خارج از شهر، یکی از دلایل سفر این هیات می‌باشد. در این رابطە مکاتبات اولیە صورت گرفتە و دستورات اولیە نیز صادر شدە است. امروز، بازدیدی از پادگان تیپ 364 ارتش انجام شد تا زمینە انتقال این پادگان بە خارج از این شهر صورت گیرد.

نمایندە مهاباد در مجلس شورای اسلامی در رابطە با اتصال خیابان هواشناسی بە بلوار پرستار اظهار داشت: با توجە بار ترافیکی خیابان سرباز انتظار می‌رود با بازدید امروز هیات وزارت دفاع، طرح اتصال خیابان هواشناسی بە بلوار پرستار بە مرحلە نهایی برسد.

جلال محمودزادە با اشارە بە طرح سرمایەگذاری وزارت دفاع در مهاباد گفت: هلدینگ‌های سرمایەگذاری وزارت دفاع شامل شستا و تامین اجتماعی این وزارت، می‌تواند در بخش‌های کشاورزی، دامپروری، گلخانە و گردشگری شهرستان مهاباد سرمایەگذاری کند.