تاریخ: ۱۴۰۰/۸/۲۱
ساختمان جدید کتابخانه "روناکی موکریان" گوک‌تپە مورد بهرەبرداری قرار گرفت

بنای جدید کتابخانە "روناکی موکریان" شهر گوک‌تپە بە همت انجمن حامی و خیران، امروز ٢١ آبان به بهرەبرداری رسید.

علیرضا بابکی عضو هیئت‌مدیرە انجمن حامی در این بارە بە هاژە گفت: کتابخانه روناکی موکریان در متراژ کمی تاسیس شدە بود کە جوابگوی کتابخوانان گوک‌تپە نبود. سال ٩٧ با کمک مردم و شهرداری گوک‌تپە در زمین اهدایی خیران، روند احداث بنای جدید کتابخانه انجمن حامی شروع شد و کار آن در پاییز امسال به پایان رسیده و امروز مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

عضو هیئت‌مدیرە انجمن حامی در ادامه افزود: میزان اعتبار برای احداث بنا کتابخانه ۴۵٠ میلیون تومان بودە کە ١٨٠ میلیون از آن را انجمن حامی تقبل کردە و مابقی آن از طریق شهرداری و خیران سطح شهرستان مهاباد و گوک‌تپە تامین شدە است. متراژ بنا ساختە شدە ١۵٠ متر مربع می‌باشد.

سیامند جوانبخت، رییس ادارە فرهنگ و ارشاد اسلامی مهاباد در جریان افتتاح بنا جدید کتابخانه "روناکی موکریان" گوک‌تپە اظهار داشت: به همت انجمن حامی در سطح شهرستان برنامەها و پروژەهای مناسبی در جهت ترویج فرهنگ کتابخوانی اجرا شدە است کە با پیشینە مهاباد به عنوان یک شهر فرهنگی همخوانی دارد.

جوانبخت ادامە: ادارە ارشاد سعی داشته که مروج فرهنگ کتابخوانی در سطح شهرستان باشد. هر سالە مهاباد جزو شهرهای برتر و خلاق در حوزه کتابخوانی بودە که این مهم با سعی و تلاش همگانی صورت گرفته است.

شیدا رسولی کتابدار کتابخانه "روناکی موکریان" گوک‌تپە به هاژه گفت: بیش از ۵هزار جلد کتاب در حوزەهای مختلف از جملە ادبی، کودکان، روانشناسی، کتاب‌های مرجع و علوم دیگر در این کتابخانه وجود دارد.

رسولی اظهار داشت: این کتابخانه سال ٨٩ مورد بهرەبرداری قرار گرفت و تا امسال دارای فضا مناسبی نبود کە با بهرەبرادی از ساختمان جدید آن خدمات‌دهی بە مراتب باکیفیت‌تری را بە کتابخوانان شهر گوک‌تپە ارائە خواهد داد.

انجمن حمایت از توسعه فضاهای آموزشی و فرهنگی حامی، سازمانی مردم‌نهاد و دواطلبانەایست کە سال ١٣٨١ بنیاد نهادە شد.

این نهاد تلاش می‌کند در ساخت، بازسازی، توسعە و تجهیز فضاهای آموزشی و فرهنگی با تکیە بر دانش متخصصان و تکیه بر همراهان بومی، شرکت کند.

انجمن حامی تا بە امروز در ساخت و تجهیز ١٢ کتابخانه شهرستان مهاباد مشارکت داشتە است.