تاریخ: ۱۴۰۰/۹/۳
جلسه مدیران صنعت آب و برق استان در مهاباد برگزار شد

امروز چهارشنبە، ٣ آذر ١۴٠٠ در سالن جلسات فرمانداری مهاباد جلسە شورای هماهنگی مدیران صنعت آب و برق با حضور مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.

در این جلسە یاسر رهبردین، مدیرعامل شرکت آب منطقەای آذربایجان غربی گفت: حجم دریاچە پشت سد مهاباد نسبت بە مدت مشابە سال گذشتە ١٩ درصد کاهش داشتە کە بە این دلیل تامین آب برای کشاورزان و مصارف صنعتی از ١٣٠میلیون مترمکعب بە حدود ٨۵میلیون متر مکعب کاهش یافتە است.

رهبردین در ادامە اظهار داشت: در صورتی کە وضعیت بارش در استان و شهرستان مهاباد بە حد قابل قبولی برسد، جهت تامین آب تالاب کانی‌برازان در زمستان امسال اقدام خواهد شد.

لطیف خوش‌سیرت مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی گفت: حفر چاه جهت تامین آب توجیە اقتصادی نداشتە بە صورتی کە هر ١٠٠متر حفر چاه هزینەای میلیاردی درپی خواهد داشت بنابراین برای تامین آب شرب در سطح شهرستان بایستی طرح مجتمع تامین آب شرب بە ١۴١روستای شهرستان سریعتر پیش برود.

خوش‌سیرت در ادامە اظهار داشت: جهت تحقق و بهرەبرداری موثر از طرح آبرسانی بە ١۴١ روستا شهرستان بایستی برای نوسازی و بازسازی تجهیزات و تصفیەخانە قدیمی شهرستان اقدامات لازم صورت گیرد. برای این طرح، مبلغ ۶۴٠میلیارد پیش‌بینی شدە است.

اکبر حسن‌بگلو، مدیرعامل شرکت توزیع برق استان آذربایجان غربی در این جلسه گفت: پست ١٣٢ خلیفان تا اوایل بهمن امسال بە بهرەبرداری خواهد رسید و مشکلات برق‌رسانی در بخش خلیفان برطرف خواهد شد. احداث این پست بە شکوفایی اقتصادی و کشاورزی منطقە کمک خواهد کرد.

حسن‌بگلو افزود: بە دلیل کاهش بارندگی‌ها، توان تولید نیروگاه‌های آبی کاهش یافت و تامین برق را برای کشور را دچار مشکل است. زمستان امسال در صورت تامین سوخت نیروگاه‌ها مشکلی در تامین برق پیش نخواهد آمد.

جلال محمودزادە، نمایندە شهرستان مهاباد در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجە بە اخذ حق‌آبە از کشاورزان و صنایع مهاباد انتظار می‌رود این مبالغ بە شهرستان برگشتە و بە حوزەهای آبیاری نوین و تحت فشار اختصاص دادە شود.

محمودزادە افزود: باتوجە بە آتش‌سوزی‌های گستردە در محدودە امور آب و سد مهاباد لازم است سیستم‌ اطفا حریق و آتش‌نشانی در این محدودە مستقر شود.

در ادامە جلسە عارف خدرلو فرماندار مهاباد اظهار داشت: تامین حق‌آبە دائمی تالاب کانی‌برازان یکی از مطالبات اصلی مسئولان و مردم شهرستان مهاباد است. یکی دیگر از خواستەهای شهروندان توجە بە ساخت‌وسازها و زمین‌خواری‌های حاشیە دریاچە‌ پشت سد مهاباد بودە کە لازم است در این بارە اقداماتی صورت گیرد.

خدرلو افزود: با توجە بە شرایط توپوگرافی شهر مهاباد تامین آب بە مناطق شیب‌دار توسط پمپاژ تامین می‌شود کە در جریان قطعی‌های برق در تابستان، تامین آب برای این مناطق بە سختی صورت می‌گرفت. در این زمینە نیز لازم است ادارە توزیع برق اقدامات لازم را انجام دهد.

بە گزارش هاژە، از جملە مشکلات حوزە برق و آب در مهاباد؛ سیستم فرسودە توزیع آب و دفع فاضلاب می‌باشد کە درحال حاضر گریبانگیر مناطق شهری از جملە تاناکورا، زمین‌های کارکنان شهرداری، شهرک صبا و گوک‌تپە و شهرک صنعتی را گرفتە است، عدم تحقق تامین حق‌آبە مصوب کشاورزان، بی‌توجی بە لایروبی سد مهاباد، سد وسوکند و رودخانە مهاباد، ساخت‌وساز‌های حاشیە شد، قطعی‌های خارج برنامە برق، ... می‌توان اشارە کرد.