تاریخ: ۱۴۰۰/۹/۴
از ضرورت لایروبی سد وسوکند مهاباد تا موانع سر راه

روز چهارشنبە، ٣ آذر ١۴٠٠ جسلەای تحت عنوان نشست مدیران صنعت آب و برق استان در فرمانداری مهاباد برگزار شد.

لایروبی سد انحرافی وسوکند مهابادی یکی از موضوعات مطرح‌شدە در جلسە مدیران صنعت آب و برق بود.

سد وسوکند یکی از سدهای تنظیمیست کە جهت کنترل توزیع آب بە کشاورزان و بخش صنعت در محدودەی روستا وسوکند پس از احداث سد مهاباد بە بهرەبرداری رسید.

انباشت گل‌ولای و رسوبات در سد وسوکند باعث نابودی بیش از ٨٠ درصد از توان آن شدە است بە علاوە ظریف آب این سد از ١میلیون و ٣٠٠هزار مترمعکب بە ٣٠٠ هزار متر مکعب کاهش یافتە است.

در همین رابطه یاسر رهبردین، مدیر شرکت آب منطقەای استان آذربایجان غربی در جلسە مدیران صنعت آب و برق استان اظهار داشت: نزدیک بە هفت سال است کە دودستگاه‌ لایروبی در نزدیکی روستای رشکان ارومیە مستقر شدەاند اما محیط زیست اجازە استفادە از آن را نمی‌دهد.

 
 

رهبردین افزود: با توجە بە نیاز سد وسوکند مهاباد و نوروزلوی میاندوآب بە لایروبی بایستی این دو دستگاه در سدهای نامبردە مستقر شدە و عملیات لایروبی را انجام دهد.

مدیر شرکت آب منطقەای استان آذربایجان غربی در ادامە اظهار داشت: استقرار دستگاه‌های لایروبی در دیگر نقاط استان اقدامی اشتباە بە نظر می‌رسد زیرا نیاز اصلی بە دستگاه‌های لایروبی در شهرستان‌های مهاباد و میاندوآب است کە امید می‌رود ادارە محیط زیست در این زمینە همکاری‌ها لازم را با ادارات ذیربط داشتە باشد.

با وجود شرایط بحرانی سد وسوکند، باید دید کە ایا ادارات و سازمان‌های مربوطه در امر لایروبی این سد با هم کنار خواهند آمد؟