تاریخ: ۱۴۰۰/۹/۲۱
مخاطب بایدهای مسئولان در مهاباد کیست؟

جلسە کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانوادە روز یکشنبە، ٢١ آذر ١۴٠٠ در فرمانداری مهاباد برگزار شد.

در این جلسە عارف خدرلو فرماندار ویژە مهاباد گفت: مهاباد دارای شخصیت‌های علمی، ادبی، فرهنگی و هنری مانند استاد هەژار، هێمن و محمد قاضی ‌می‌باشد. لازم است مراسمات و همایش‌هایی در رابطە با مشاهیر مهاباد برگزار شود.

خدرلو در ادامە اظهار داشت: شهرداری علاوە بر خدمات عمرانی بایستی در تمامی حوزەها فعالیت داشتە باشد و انتظار می‌رود شهرداری مهاباد در زمینەهای ورزشی، فرهنگی، آموزشی و اجتماعی مشارکت داشتە باشد. هر پروژە عمرانی نیز باید پیوست فرهنگی داشتە باشد.

فرماندار افزود: ١٣ نقطە از شهر مهاباد فاقد اماکن ورزشی، فرهنگی و هنری و آموزشی هستند و از لحاظ شاخص‌های توسعە در وضعیت نامناسبی قرار ندارند. استفادە از ظرفیت ادارات و مدارس در این محلات جهت برپایی فعالیت‌های فرهنگی، هنری و ورزشی می‌تواند چارەساز باشد.

فرماندار ویژە مهاباد همچنین اظهار داشت: امروزە جامعە با معضلات فراوان اجتماعی روبەروست از این رو رسانەها می‌توانند این معضلات را با فرهنگ‌سازی و آموزش مهار کنند. یکی دیگر از راه‌های جلوگیری از پدید آمدن معضلات اجتماعی، توجە بە بُعد پرورشی آموزش و پرورش است. پس از خروج از محل تحصیل، افراد دارای دانش زیاد اما تعداد افراد توانمند کم است.

بابک رستم‌پور شهردار مهاباد در این جلسە اظهار داشت: بایستی نگاەها بە شهرداری بە عنوان بنگاه سرمایەگذاری برداشتە شدە و دید نسبت بە شهرداری تغییر کند، چراکە نیاز است شهرداری مولد و محرک اشتغالزایی باشد. در راستای نشاط اجتماعی نیز، همه دستگاه‌های اجرایی باید مشارکت داشتە باشند.

رستم‌پور افزود: اقدامات جزیرەای در حوزە توسعە کارساز نیست. بایستی در قالب برنامەهای مشارکتی، مناطق مختلف زون‌بندی شدە و بر اساس نیاز، بە محلات رسیدگی شود.

آرش شهابی، عضو شورای شهر مهاباد گفت: در بحث آسیب‌های اجتماعی نحوە ورود بە آن محله بە محلە باشد. چرا کە نوع آسیب و میزان آسیب، عوامل خطر و عوامل آسیب در هر محله متغیر است. شورا و شهرداری در امر تجهیز اماکن فرهنگی و ورزشی ورود داشتە است و قرائت‌خانە بلوار پرستار و جاده ورزشی پارک ملت در این مدت مجهز شدەاند.

مهران یوسفی، رییس ادارە بهزیستی مهاباد در جلسە کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانوادە عنوان داشت: با توجە مشکلات عدیدەای کە مردم با آن دست‌وپنجە نرم می‌کنند و اثرات آن معلوم است، کما اینکە مشاهدە می‌شود آستانە تحمل در اجتماع پایین آمدە و میزان نزاعات خیابانی افزایش پیدا کردە است. بایستی در جهت افزایش سرانەهای ورزشی و فرهنگی حرکت کرد. هزینە کرایە سالن‌های ورزشی بالاست و این مشکل، جوانان را بە سوی انحرافات اجتماعی سوق می‌دهد. انتظار می‌رود همە ارگان‌ها در راستای نشاط اجتماعی و جلوگیری از بروز معضلات گام بردارند.

قرنی مصطفی‌پور، رییس ادارە فرهنگ و جوانان شهرستان مهاباد اظهار داشت: شهرستان مهاباد بیشترین میزان ورزشکار سازمان‌یافتە را نسبت بە جمعیت در استان دارد و نبود زمین و اماکن ورزشی از مشکلات ورزشکاران این شهرستان است. در هیچ یک از محلات مهاباد و پارک‌ها، لوازم ورزشی وجود ندارد و اگر وجود داشتە باشد فرسودە است. شهرداری می‌تواند با هزینە کم، در پارک‌ها، وسائل ورزشی را نصب کند.

سیامند جوانبخت، رییس ادارە فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مهاباد در این جلسە گفت: یکی از مشکلات عمدە ادارە، مسئلە کمبود فضاهای فرهنگی در سطح شهرستان است. تقریبا در تمامی ادارات فرهنگ و ارشاد کشور کتابخانە وجود دارد اما بە دلیل مشکل ذکرشدە، مهاباد فاقد کتابخانە می‌باشد.

جوانبخت در مورد تاثیر کرونا بر اهالی فرهنگ و هنر اظهار داشت: یکی از متضرزرین اصلی شیوع ویروس کرونا، هنرمندان و اصحاب هنر و فرهنگ بودند. با توجە بە وضعیت آبی شهرستان از لحاظ شیوع کرونا، انتظار می‌رود امکان برگزاری مراسمات هنری و فرهنگی مجددا مهیا گردد.

فریبا اسکندری، رییس مجمع مشورتی بانوان شهرستان مهاباد در جلسە کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانوادە با اشارە بە مشاورە قبل ازدواج گفت: لازم است زوجین قبل از ازدواج غربالگری روانشناسی را پشت سر بگذارند تا از بە وجود آمدن مشکلات پسا ازدواج جلوگیری کنند. بایستی مجموعە شورای اداری شهرستان در این بارە مصوباتی را داشتە باشند.

اسکندری افزود: در موضوع پارک بانوان، زمین‌هایی در حاشیە شهر را برای این امر تدارک دیدەاند کە اماکنی نامناسب هستند چراکە از مرکز شهر فاصلە دارند، بعد مسافت مشکل بسیاری از بانوان است و بایستی در یکی از نقاط مرکزی شهر پارک بانوان را احداث کنند.

در این جلسە رییس آموزش و پرورش، معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرستان و شهردار گوک‌تپە مهاباد در رابطە با موضوعات اجتماعی، فرهنگی، هنری و ... سخنرانی کردند.

این جلسە و جلسات مشابە در حالی برگزار می‌شود کە راهکاری برای حل مشکلات ارائە نمی‌گردد. مشکلات بیان‌شدە، دغدغەهایی هستند کە آحاد جامعە بە آن واقفند. در نشست‌های ایچنینی لفظ بایدها و بایستی‌ها بسیار پررنگ است اما راهکار علمی و عملی برای آن وجود ندارد.

مخاطب این بایدها، خود مسئولان هستند.