تاریخ: ۱۴۰۰/۹/۲۱
آخرین وضعیت واکسیناسیون دانش‌آموزان/ مهاباد از آخر اول شد

روز یکشنبە، ٢١ آذر نشست کارگروه اجتماعی، فرهنگی،سلامت، زنان و خانوادە در محل جلسات فرمانداری مهاباد برگزار شد.

میزان واکسیناسیون در سطح شهرستان یکی از موضوعات مطرح‌شدە در این جلسە بود.

دکتر بهاالدین حسینی، رییس شبکە بهداشت و درمان مهاباد با ارائە آمار واکسیناسیون در شهرستان گفت: از جامعە ١٩٢ هزار نفری واجد شرایط دریافت واکسن تا کنون ١٧٠هزار نفر دوز اول واکسن کرونا و ١٣۵ هزار نفر دوز دوم را دریافت کردە کردەاند.

حسینی با اشارە بە پوشش واکسیناسیون در مهاباد افزود: میزان پوشش واکسیناسیون در سطح شهرستان هم‌اکنون بیش از ٨۵ درصد از جامعه هدف است کە انتظار می‌رود با طرح واکسیناسیون خانە بە خانه این عدد بە درصد‌های بالاتری برسد. هم‌اکنون طرح واکسیناسیون خانە بە خانه در روستا‌های شهرستان مهاباد در جریان است، بلافاصە پس از اتمام روستاها، این طرح در سطح شهر اجرا می‌گردد.

رییس شبکە بهداشت و درمان دربارە واکسیناسیون دانش‌آموزان اظهار داشت: شهرستان مهاباد در ردە آخر واکسیناسیون دانش‌آموزان قرار دارد. تا کنون نزدیک بە ١٨۵٠٠ نفر از ٢٠٨٠٠ دانش‌آموز مهاباد واکسینە شدەاند کە این میزان نزدیک بە ٨٨ درصد از جمعیت هدف است. این آمار نشان‌دهندە آن است کە میزان واکسیناسیون دانش‌آموزان مهابادی در ردە آخر استانی قرار دارد.