تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۱۴
خیرین مهاباد در اولین نشست با دست پر آمدند

شامگاه روز یکشنبە، ١٢ دی‌ماه ١۴٠٠ مراسمی تحت عنوان پویش خاتم سلیمانی جهت آزادی زندانیان غیرعمد مالی در سالن جلسات ادارە زندان شهرستان مهاباد با حضور مقامات قضایی، مسئولین شهری و جمعی از معتمدین برگزار شد.

در این مراسم کە از طریق لایو اینستاگرامی هاژە بە صورت زندە و مستقیم پوشش دادە شد و هزاران نفر در این لایو حضور پیدا کردند.

پویش خاتم سلیمانی کە تا ١۵ دی‌ماه ادامە خواهد داشت، بە جهت آزادسازی ١٩ زندانی جرایم غیرعمد مالی در حال برگزاریست و در صورتی‌کە مبلغی در حدود ١٠ میلیارد و ٨٠٠ میلیون تومان جمع‌آوری شود، این ١٩ زندانی آزاد خواهند شد.

در حاشیە این جلسە محراب پوراکبر، دادستان شهرستان مهاباد در گفت‌وگو با هاژە عنوان داشت: انتظار می‌رود شهروندان مهابادی در این امر خیر حضور داشتە و در آزادی آن‌ها نقش داشتە باشند.

جواد بنایی، رییس دادگستری مهاباد گفت: این افراد کسانی هستند کە در یک لحظه از شهروند عادی بە یک فرد مجرم تبدیل شدەاند.لازم است بە افرادی بە کە بە دلیل جرائم مالی در زندان هستند کمک شود تا بە نزد خانوادە خود برگشتە و افرادی موثر برای جامعە باشند.

در این جلسە جمعی از خیرین شهرستان نیز حضور داشتند و تصریح کردند: جمع‌آوری این مبلغ بە همت مضاعف و افراد بیشتری نیاز دارد و درخواست خیرین این است کە انجمنی تحت عنوان حمایت از زندانیان جرائم غیرعمد در مهاباد تشکیل شدە تا بتواند بە این زندانیان کمک کند.

روز چهارشنبە، ١۵ دی‌ماه نیز با حضور جمعی از خیران و مسئولان همایشی بە همین دلیل برگزار خواهد شد.

 
شماره حساب ستاد دیه استان مختص مهاباد نزد بانک رفاه در قالب پویش خاتم سلیمانی به شرح زیر می‌باشد:

شماره حساب: 162066934
شماره کارت: 5894637000156569
شماره شبا: IR770130100000000162066934


در اینباره بیشتر بخوانید:

دعوت خیرین مهاباد از شهروندان برای آزادی 18 محکوم مالی غیرعمد