تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۱۵
مهاباد در استان اول شد

روز چهارشنبه ١۵دی‌ماه جلسەای تحت عنوان پویش خاتم سلیمانی جهت آزادی ١٨ زندانی جرائم غیرعمد شهرستان مهاباد با حضور جمعی از خیرین، معتمدین و مسئولین استانی و شهرستانی در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

مجتبی محمدی، مدیرکل امور زندان‌ها و اقدامات تامینی-تربیتی و مدیر ستاد مردمی دیه آذربایجان‌غربی در گفتگو با هاژە عنوان داشت: طرح خاتم سلیمانی از ٢٨ آذرماه شروع شدە و تا پایان دی‌ماە ادامە خواهد داشت. مبالغی جمع‌آوری شدە در هر شهر در زندان همان شهرستان جهت آزادی زندانیان غیرعمد صرف خواهد شد.

محمدی در ادامە گفت: در طول اجرای این طرح بنا بر آن است کە ٨٠ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد مالی در استان زیر پوشش این پویش قرار گیرند کە سهم زندانیان مهابادی ١٨ نفر می‌باشد.

بایرام شهبازی، رییس ادارە زندان شهرستان مهاباد در گفتگو با هاژە گفت: در کل استان تا بە امروز مبلغ ٢ میلیارد تومان در پویش خاتم سلیمانی جمع‌آوری شدە است. میزان کمک‌های جمع‌آوری‌شدە در شهرستان تا ظهر امروز ١ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان بودە است کە با احتساب این مبلغ، مهاباد در رتبە اول استان قرار می‌گیرد. ارومیە با مبلغی در حدود ۶۵۰ میلیون تومان در ردە دوم قرار دارد.

شهبازی در ادامە اظهار داشت: ١٠میلیارد و ٨٠٠ میلیون تومان جهت آزادی محکومین مالی غیرعمد در مهاباد نیاز است و در صورتی کە تمامی این مبلغ جمع‌آوری نگردد، اولویت آزادی برای آن دستە از افرادیست کە محکومیت مالی سبک‌تری داشتە باشند.

ماموستا عبدالسلام امامی، امام جمعە مهاباد در جلسه پویش خاتم سلیمانی اظهار داشت: مردم مهاباد همیشە نشان دادەاند کە در امر خیر پیشتازند کما اینکە دیدە شد در جریان کرونا یک بیمارستان موقتِ تماما خیرساز برای بیماران کرونایی احداث شد.

امامی در ادامە یادآورد شد: یکی از گروه‌های مستحق زکات، زندانی و خانوادە زندانیان است و می‌توان فتوا داد کە خیران می‌توانند زکات امسال و چند سال بعد را در این پویش بەجا بیاورند.

جواب بنایی رییس دادگستری شهرستان مهاباد گفت: فشارها و سواستفادەهایی کە از خانوادە زندانیان می‌شود، نشان می‌دهد کە کمک بە آزادی زندانیان جرائم غیرعمد تا چه اندازە مهم و باارزش است.

بنایی اظهار داشت: برخی از محکومین در یک غفلت از شهروند عادی بە یک فرد زندانی تبدیل و مرتکب جرم غیرعمد شدەاند. شهروندان خیر مهابادی با توجە بە وضعیت زندانیان در امر نیک و خداپسندانە آزادی زندانیان جرائم غیرعمد مشارکت داشتە باشند.

در ادامە خیران حاضر در جلسە مبالغ اهدایی خود را بە پویش نامبردە اهدا کردند.

جلسە پویش خاتم سلیمانی در لایو اینستاگرامی هاژە بە صورت زندە پخش گردید و در آن بالغ بر ١۵ هزار نفر حضور پیدا کردند.


در پایان از افراد و عوامل حاضر در این پویش تقدیر بە عمل آمد.

شماره حساب ستاد دیه استان مختص مهاباد نزد بانک رفاه در قالب پویش خاتم سلیمانی به شرح زیر می‌باشد:

شماره حساب: 162066934


شماره کارت: 5894637000156569


شماره شبا: IR770130100000000162066934

در اینباره بیشتر بخوانید:

خیرین مهاباد در اولین نشست با دست پر آمدند

دعوت خیرین مهاباد از شهروندان برای آزادی 18 محکوم مالی غیرعمد