تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
مراسم معرفی فرماندار جدید مهاباد برگزار شد
روز پنجشنبە، ٢٣ دی‌ماە، مراسم معرفی فرماندار ویژە شهرستان مهاباد، با حضور مسئولان استانی و شهرستانی و معتمدین در سالن اجلاس فرمانداری برگزار شد.
در مراسم امروز، عارف خدرلو پس از ١۴ ماه تصدی‌گری پست فرمانداری ویژە شهرستان مهاباد، جای خود را بە امیر قادری داد.
 امیر قادری اهل روستای باغلوجە، مابین بوکان ـ سقز و دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی می‌باشد.
از سوابق وی می‌توان به شهردار سقز، معاون راه و شهرسازی کوردستان، مدیرکل دفتر فنی استانداری کوردستان، معاون عمرانی استانداری کوردستان، معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران کشور اشاره کرد.
در این مراسم رضا ابراهیمی، معاونت سیاسی‌-امنیتی استاندار گفت: مدیران بایستی از جنس مردم باشند و مشکلات را همانند مردم حس کردە و نسبت بە حل آن، اقدامات جهادی را در الویت کاری قرار دهد.
ابراهیمی دربارە انتصاب امیر قادری بە عنوان سرپرست فرمانداری ویژە مهاباد اظهار داشت: آقای قادری در استان کوردستان و در ستاد بحران کشور مسئولیت‌های مختلفی داشتند و موفقیت‌هایی در زمینە نظم کاری و مالی داشتەاند.
ماموستا عبدالسلام امامی، امام جمعه مهاباد در جلسە تودیع و معارفە فرمانداری عنوان داشت:   مسئولان در دوران زمامداری یک پست دچار تکبر نشدە و در هر زمانی خود را از جنس مردم بدانند.
عارف خدرلو، فرماندار پیشین مهاباد گفت: در ١۴ ماه اخیر مشکلات فراوانی در مسیر توسعە شهرستان رخ داد. کرونا و تبعات آن، از جمله تعطیلی بازار و جلوگیری از ورود مسافران بە شهرستان، سخت‌ترین دوران تصمیماتی بود کە گرفتە شد.
خدرلو با عنوان اینکە حضور جامعه مدنی شهرستان پررنگ است، عنوان داشت: در جریان  شیوع ویروس کرونا، آتش‌سوزی‌ در بازارچە، سیل و حوادث دیگر، هموارە جامعە مدنی و معتمدین حضور فعال داشتەاند کە این بیانگیر متفاوت بودن شهرستان در زمینە مشارکت‌های اجتماعیست.
امیر قادری سرپرست فرمانداری ویژە مهاباد گفت: نظم، انضباط و پاسخگوبودن از اصول کاری مجموعە جدیدی فرمانداری بودە و از کارکنان دولت در شهرستان نیز تقاضا می‌شود خود را آمادە قبول انتقادات سازندە کنند.
قادری، اظهار داشت: بایستی سرمایەهای اجتماعی شهرستان بهرە بردە و با همکاری نخبگان و با برگزاری جلسات هم‌اندیشی با اقشار مختلف مردم از ظرفیت‌های فراوان مهاباد  استفادە کرد.
در انتهای این مراسم، با حکم محمدصادق معتمدیان، استاندار آذربایجان غربی، امیر قادری بە عنوان سرپرست جدید فرمانداری ویژە شهرستان مهاباد منصوب شد.