تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۵
جلسه کارگروه رفع موانع تولید شهرستان مهاباد برگزار شد

پنجمین جلسە کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید امروز، سەشنبە پنج بهمن ١۴٠٠ با ریاست معاون استاندار و فرماندار ویژە مهاباد در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

 

در این جلسە کە با حضور تعدادی از سرمایەگذاران و مسئولان شهرستانی برگزار شد، مشکلات و موانع تولید دو واحد تولیدی در شهرستان مهاباد مورد بررسی قرار گرفت.

 

امیر قادری، فرماندار ویژە مهاباد در این جلسە با اشارە بە مشکلات بر سر راه تولید و صنعت در شهرستان گفت: در حال حاضر با وجود مشکلاتی کە در کشور وجود دارد، بایستی بر اساس قانون، موانع بر سر راه تولید برداشتە و اخذ مجوزها تسهیل شود.

 

قادری در ادامە اظهار داشت: هیچ نهادی نمی‌تواند خارج از اختیارات خود دربارە طرح‌های عمرانی و تولیدی اقدامی انجام دهد. وقتی کە یک پروژە تمامی مجوزهای لازم را داراست، نمی‌توان بە مخالفت با آن پرداختە شود.

 

فرماندار مهاباد افزود: بایستی توسعه بە طور متوازن و همەجانبە در تمامی حوزەها وجود داشتە باشد. توسعە همەجانبە باعث رشد کلی زیربناها و موقعیت شهرستان خواهد شد.

 

امیر قادری در رابطە با مشکلات کمبود زمین در شهرک صنعتی عنوان داشت: همە نهادهای شهرستان با همکاری هم در راستای احداث شهرک جدید صنعتی مهاباد و الحاق ۵۰ هکتار بە شهرک صنعتی فعلی گام برداشتە و مقدمات  بازپسگیری اراضی تصرف‌شدە محدودە آن انجام شود.