تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۱۴
مدرسه 9 کلاسه عزیزانباری مهاباد افتتاح شد
گزارش:امیر قادری

امروز ١۴ بهمن، برنامەهای سومین روز دهە فجر در شهرستان مهاباد برگزار شد.


صبح امروز مزار شهدای مهاباد به مناسبت گرامیداشت دهه فجر با حضور مسوولان و اقشار این شهرستان غبارروبی شد.


در ادامە برنامەهای روز پنجشنبە، مسئولان شهرستان بە دیدار تعدادی از خانوادەهای شهدا و امام جمعە مهاباد رفتند.

 
 

دیگر برنامە سومین روز دهە فجر، افتتاح مدرسە ٩ کلاسە عزیز‌انباری بود.


در این رابطە کریم سلیمانی رییس ادارە آموزش و پرورش مهاباد بە هاژە گفت: مدرسە مشارکتی عزیزانباری بە همت آقای عزیزانباری و کمک‌های دولتی امروز افتتاح شدە و مورد بهرەبرداری قرار گرفت.


سلیمانی افزود: میزان ٧ میلیارد و ۴٠٠ میلیون تومان هزینە ساخت این مدرسە بودە کە ۶ میلیارد و ۴٠٠ میلیون تومان آن از محل اعتبارات دولتی و مابقی از سوی آقای عزیزانباری تامین شدە است.


کریم سلیمانی عنوان داشت: همزمان با افتتاح این پروژە، مدرسە دو کلاسە روستا گەنەدار با اعتبار ١ میلیارد و ٢٠٠ میلیون تومان بە صورت نمادین افتتاح شد.


رییس ادارە آموزش و پرورش مهاباد اظهار داشت: در سطح شهرستان مهاباد چندین پروژە مدرسەسازی در حال اجراست کە چهار مورد از آن، مدرسە‌های ١٢ کلاسە می‌باشند. با بهرەبرداری از طرح‌های مدرسەسازی، سرانە فضای آموزش مهاباد بە میانگین استانی نزدیک می‌شود.

ـ

در دهە فجر امسال میزان ٢١٠ میلیارد تومان پروژەهای راه‌سازی، آب و برق، مدرسه، گازرسانی، خدماتی و اشتغالزایی در شهرستان مهاباد افتتاح و یا کلنگ‌زنی می‌شود.