تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۱۴
نشست هم‌اندیشی شورا و شهرداری با دانشگاه آزاد مهاباد برگزار شد

ظهر امروز، نشست هم‌اندیشی شورا و شهرداری با دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مهاباد در سالن جلسات شورای اسلامی شهر برگزار شد.


در این نشست مطالبی دربارە ساماندهی ترافیک، مبلمان شهری، فضای سبز، ساماندهی قنات‌ها، لایروبی رودخانە مهاباد، مسائل حقوقی و فنی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.


بابک رستم‌پور، شهردار مهاباد در این جلسە گفت: در دورەهای گذشتە تلاش‌هایی در جهت تعامل شهرداری با افراد آکادمیک صورت گرفتە است اما بە دلیل بی‌توجهی، این طرح‌ها عقیم ماندەاند. بایستی در این رابطە تعهدی وجود داشتە باشد کە این گونه همکاری و همفکری‌ها بە نتیجە برسند.


رستم‌پور در ادامە اظهار داشت: مدیریت جزیرەای و نبود هماهنگی بین شهرداری و ادارات خدمات‌رسان از مشکلاتیست کە مدیریت شهری مهاباد با آن مواجە است.


شهردار مهاباد در ادامە افزود: طرح‌های تفصیلی بە دلیل نبود سازگاری و وجود اشکالات فنی کامل نبودە و تحقق آن حداکثر ۴۵درصد است کە این امر موجب نامتوازنی در خدمات شهری و پدیدآمدن مشکلات شهری می‌شود. بایستی طرح‌های قابل اجرا و موثری با همکاری و هفکری متخصصان و کارشناسان طراحی شده و مورده بهره‌برداری قرار بگیرند.


آرش شهابی، نائب‌رییس شورای اسلامی مهاباد در نشست هم‌اندیشی شورا و شهرداری با دانشگاه آزاد مهاباد گفت: حضور کارشناسان و مشارکت همەجانبە مردم در طرح‌های شورا شهر و شهرداری موجب پیشرفت سریع‌تر و همەجانبە شهر خواهد شد.


شهابی افزود: با همکاری نخبگان بایستی جدارەهای تاریخی موجود در سطح شهر بازسازی شدە و مرمت شوند.


بهمن کُرد، رییس دانشگاه آزاد، واحد مهاباد در این جلسە گفت: یکی از علل عدم موفقیت کامل پروژەها در سطح شهرستان، نبود پیوست‌های فرهنگی در این پروژەهاست. بسیاری از پروژەها فاقد مقولەهای هویتی و فرهنگی سازگار با منطقە می‌باشد.


رییس دانشگاه آزاد مهاباد در ادامە اظهار داشت: اگر دو مقولە تجربە و علم با هم ترکیب شوند شاهد حصول موفقیت‌ در حیطەهای مختلف خواهیم بود. مجموعە دانشگاه آزاد در تمام زمینەها حاضر است کە با شهرداری و شورا شهر مهاباد همکاری داشتە باشد.


کُرد در ادامە گفت: لازم است کمیتەای مشترک بین شورای شهر و شهرداری با دانشگاه آزاد مهاباد تشکیل شدە و تفاهم‌نامە همکاری منقعد شود. با توجه به پتانسیل موجود در دانشگاه آزاد، این واحد توانایی همکاری و همفکری در تمامی زمینه‌ها را دارد.


در ادامە این جلسە اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مهاباد در زمینەهای ساماندهی ترافیک، مسائل فنی و حقوقی، ساماندهی منابع آبی و رودخانه مهاباد بە سخنرانی پرداختند.