تاریخ: ۱۴۰۱/۱/۲۰
نبود استانداردهای لازم در برخی مطب‌های پزشکی مهاباد
به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی هاژه، نبود استاندارد‌های لازم به ویژه سرویس بهداشتی در برخی از مطب‌های شهر مهاباد موجب نارضایتی مراجعین شده است.
هر واحد صنفی که درحال ارائه خدمات عمومی باشد مکلف به ارائه خدمات بر اساس دستوراتی از پیش تعیین شده است. برای مثال، واحدهای صنفی پوشاک فروش باید دارای فضای فیزیکی مناسب و حداقل یک اتاق پرو باشند؛ مطب‌ها یا مراکز پزشکی نیز وظایفی در قبال مراجعین خود دارند که در دستورالعمل‌های آن‌ها به طور صریح ذکر شده است؛ یکی از این دستورالعمل‌ها وجود سرویس بهداشتی در محیط مطب است. این روزها در بیشتر مطب‌ها به دلیل ازدحام، مراجعین باید چندین ساعت در انتظار نوبت باشند و نیاز است که این مراکز از سرویس بهداشتی مناسبی در جهت رفاه حال بیماران برخوردار باشند.
در تعدادی از مطب‌های شهر مهاباد نبود سرویس بهداشتی موجب نارضایتی برخی از مراجعین شده است. اینگونە واحدهای پزشکی، سرویس‌های بهداشتی خود را بستە و یا بعضاً آن را بە انبار وسایل تبدیل کردە و مراجعین به ناچار بایستی بە واحدهای همجوار آن‌ها مراجعە کردە یا نهایتاً به بیرون از ساختمان و به سرویس‌های شهری مراجعه کنند.
شهروندی با انتقاد از این وضعیت به خبرنگار هاژه گفت: مدتی پیش به یکی از مطب‌های شهر مهاباد مراجعه کردیم متاسفانه نبود سرویس بهداشتی در این واحد پزشکی موجب شد در این وضعیت کرونایی به بیرون از ساختمان و سرویس‌های شهری مراجعه کنیم.
باتوجە بە اینکە در آئین‌نامه‌ مطب پزشکان، قانونگذار بطور صریح وظایف و تعهدات مطب داران را در این خصوص معین کردە است؛ منجملە می‌توان بە آیین نامە شمارە ۱۸۲۲ مورخە سال ۱۳۸۲ اشارە کرد کە موارد مطروحە آن همچون شرایط صدور مجوز مطب تاکید شدە است.
آیین نامە شمارە ۱۸۲۲مورخ ۸۲/۸/۱۲ مركز برنامه ريزی و هماهنگی در امور درمان 
ماده ۱۱:
۱. هر مطب پزشکی باید حداقل دارای یک سرويس بهداشتی با شرايط مطلوب بهداشتی اعم از كاسه سنگ توالت و دستشويی‌ها از جنس سراميك يا چينی سالم و بدون شكستگی و ترك خوردگی بوده و مجهز به شتر گلو باشد. 
ديوار اطراف سرویس‌ بهداشتی به طور مناسب كاشيكاری گردد.
ديوار توالت حتی الامكان تا ارتفاع ۱.۸۰ متر از كف بوده و با كاشی، سراميك يا با سنگ پوشيده شده باشد.
۲. هر مطب پزشکی باید حداقل دارای یک اتاق معاینه با فضای مناسب، نور كافی، پنجره با توری سالم بوده و روشويی همراه صابون مايع و دستمال كاغذی در اين اتاق يا مجاورت آن موجود باشد.
۳. یک سالن انتظار با مساحت مناسب(محل معاينه بيماران بايد از محل انتظار كاملا جدا باشد.)
گزارش‌های مردمی حاکی از نارضایتی‌ برخی از شهروندان از نبود سرویس‌های بهداشتی در بعضی از مطب‌های شهر مهاباد حکایت می‌کند و تعدادی از شهروندان آگاه به حق و حقوق خود، نسبت به آن انتقاد کرده‌اند.
 
بازديد از مراكز پزشکی از نظر فضا، تجهيزات، و تمديد كار دفاتر همه بر عهده معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكی می‌باشد که باید در این زمینه نظارت‌های لازم توسط این مسئولان در جهت رفاه حال بیماران و همراه انجام شود.