تاریخ: ۱۴۰۱/۳/۲۵
اختتامیە هفتە فیلم و عکس مهاباد برگزار شد
گزارش و عکس: امیر قادری

 

هفتە فیلم و عکس مهاباد با تقدیر از آثار راهیافتە به این رویداد غیررقابتی پایان یافت.

 

رحیم بایزیدی، رییس انجمن سینما جوانان مهاباد در مورد برگزاری هفتە فیلم و عکس گفت: شانزدهمین هفته فیلم و عکس توسط انجمن سینما جوانان مهاباد و بە مدت دو روز برگزار شد. اثرات راهیافتە، نسبت بە دورەهای قبل از نظر کمی و کیفی در سطح بهتری قرار داشتند.

 

بایزیدی افزود: در بخش عکس، ٢۴۵ قطعه از ٣۵ عکاس بە دبیرخانە هفتە فیلم و عکس مهاباد ارسال شد کە از این تعداد ١٩ اثر از ١٧ عکاس جهت نمایش در نگارخانه آمفی‌تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد پذیرفته شدند.

 

رییس انجمن سینما جوانان مهاباد با اشاره به بخش فیلم این رویداد گفت: ٢۴ فیلم از ٢٢ فیلمساز کە جزو تولیدات انجمن سینما جوانان مهاباد بود، در هفتە فیلم و عکس این شهرستان به نمایش در آمدند. از این تعداد، ٢٠ فیلم داستانی و ۴ فیلم نیز مستند بودند. تمامی‌ فیلم‌های نمایش شدە در دو سال گذشته تولید شدەاند.

 

شانزدهمین هفتە فیلم و عکس مهاباد روزهای ٢٢ تا ٢۴ خرداد ١۴٠١ در سالن آمفی‌تئاتی ادارە فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان برگزار شد و در پایان این رویداد فرهنگی از اثرات نمایش داده شدە با اهدای لوح، تقدیر به عمل آمد.