تاریخ: ۱۴۰۱/۳/۲۹
آیین افتتاحیه نمایشگاه آجرهای قلایچی بوکان برگزار شد

سال ١۴٠٠ بود کە آجرهای باستانی قلایچی بوکان از سویس به ایران باز گرداندە شد، آجرهایی با قدمتی نزدیک بە ٣ هزار سال کە متعلق بە تمدن ماناها هستند.


آجرهای قلایچی بە مدت یک ماه در محل اکتشاف آن‌ها، بە نمایش در آمده‌اند. به همین منظور، روز شنبە، ٢٨ خرداد ١۴٠١ مراسم بازگشایی نمایشگاه در سالن اجلاس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بوکان برگزار شد. این نمایشگاه از ٢٨ خرداد الی ٣١ تیر در موزە استاد حقیقی، روبەروی ادارە دخانیات شهر بوکان دایر خواهد بود.


در این مراسم مسئولان کشوری، استانی و تنی چند از هنرمندان و ادیبان منطقه حضور داشتند، همچنن، کیم‌ زیستلر، کاردار اول سفارت سویس در ایران از مهمانان مراسم بودند.


جبرئیل نوکنده رئیس کل موزه ملی ایران در مراسم گشایش نمایشگاه آجر‌های قالایچی اظهار داشت: در طول ٣۰ سال، ۵۱ اثر تاریخی از کشور سویس بە ایران مستردد شدە‌اند. طی این مدت تلاش‌های دیپلماتیک و همکاری‌های کشور سویس در بازگرداندن آثار تاریخی جای تقدیر دارد.


علیرضا دلخوش مدیرکل دیپلماسی وزارت امور خارجه کشور در مراسم بازگشت آجرهای قلایچی بە بوکان با اشارە بە قاچاق اشیای تاریخی بیان داشت: با توجە بە اینکە ایران یکی از قربانیان اصلی بە تاراج بردن اشیا و وسایل تاریخی می‌باشد، از این رو کنواسیونی بە پیشنهاد ایران تحت عنوان، استرداد فرهنگی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید که زمینە را برای مبارزه با قاچاق میراث فرهنگی کشورها هموار می‌سازد.


مرتضی ادیب‌زادە مدیرکل موزه‌ها وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی با اشارە بە نیاز بە احداث موزە باستانشناسی در بوکان، گفت: از تمامی نهاد‌های شهرستانی و استانی خواستە شدە کە در امر احداث موزە در بوکان کوتاهی نکنند. به محض آماده شدن این مکان، بخش اعظم آثار تاریخی این شهرستان به موزه احداثی، اهدا خواهد شد. پیشبینی می‌شود اعتبار احداث موزە در ردیف اعتبارات سال ١۴٠١ قرار گیرد.


کیم زیستلر، کاردار اول سفارت سویس در ایران کە از مهمانان مراسم بازگشت آجرهای قلایچی بود، اظهار داشت: کمتر کشوری بە مانند ایران وجود دارد کە هم از لحاظ ترکیب جمعیتی و هم از لحاظ ترکیب تاریخی دارای لایەهای چندگانە است و این فرصت مهمیست کە بسیاری از کشورها از آن بی‌بهرە هستند. بازگشت آجرهای قلایچی از سویس به ایران در راستای اجرای کنوانسیون استرداد فرهنگی بودە کە دولت سویس خود را مکلف بە اجرای آن کردە است.


قطب‌الدین صادقی، هنرپیشە، نویسندە و مترجم، آجرهای قلایچی را نماد فرهنگ و تمدن منطقە کوردستان دانست و افزود: آثار کشف‌شدە در قلایچی نمادی از فرهنگ و ترقی دورە ماناها بودە و نقوش موجود بر روی آجرها، قدرت و حاکمیت دولت‌ مستقر در این منطقه را نمایش دادە است. علی‌رغم هجمەهای بسیار بر مردمان منطقە در طول تاریخ باستان، تنها علت ماندن و بقا این مردم، فرهنگ و هنریست کە از طریق آثاری از این دست بە نسل حاضر رسیدە است.


جلیل جباری، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی هم در این آیین گفت: هدف از نمایش آجرهای باستانی تپە قلایچی بوکان، آشنایی بیشتر مردم شهرستان و حومە با میراث به‌جا مانده از دورە باستانی است، جهت تداوم این هدف، احداث موزە باستانشناسی در اولویت است کە لازم است بودجە آن با همکاری نهادهای مرتبط تامین گردد.


انور حبیب‌زادە بوکانی، نمایندە مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی با اشارە بە قدمت تاریخی بوکان اظهار داشت: بوکان به پایتخت ماناها معروف است و از قدمت بالایی برخوردار است، لازم است مسئولان کشوری و استانی در خصوص احداث موزە باستانشناسی بوکان گام بردارند.


باباخان اسکندری، فرماندار شهرستان بوکان دربارە بازگشت مکشوفەهای قلایچی گفت: نمادهای باستانی و فرهنگی همیشە یکی از مبناهای ماندگاری ملت‌ها و درک بیشتر تاریخ یک منطقە و کشور است. تاریخ شهرستان بوکان بایستی بە شکل وسیعتری پوشش دادە شود، در همین راستا سعی می‌شود با یکی از شهرهای سویس پیمان خواهرخواندگی امضا شود.


رشید میرحسامی، شهردار بوکان در آیین بازگشایی نمایشگاه آجرهای قلایچی اظهار داشت: تمدن ماناها برای اولین بار باعث شدە که اجتماعی از اقصی نقاط ایران در مراسم امروز حضور داشتە باشند. از تمامی نهادهای مربوطه در امر باستانشاسی تقاضا می‌گردد کاوش‌های خود را در این منطقه گستردەتر کنند.


احمد رحمانی رئیس شورای اسلامی شهر بوکان با بیان اینکە آثار تاریخی می‌تواند پیوند‌دهندە فرهنگ ملت‌ها باشد افزود: میراث فرهنگی مهمترین عامل پیوند‌دهندە مردمان یک سرزمین است و حفاظت از میراث تاریخی و فرهنگی بە یکی از ارزش‌های جامعە مبدل گردد.


پس از پایان مراسم در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بوکان، آیین افتتاحیە در موزە استاد حقیقی با اجرای برنامەهای موسیقی و فرهنگی گشایش یافت.