تاریخ: ۱۴۰۱/۳/۳۱
مراسم تجلیل از کشاورزان نمونە مهاباد برگزار شد
گزارش: امیر قادری

امروز در سالن جلسات ادارە جهاد کشاورزی مهاباد، مراسم تقدیر از نمونەهای بخش کشاورزی شهرستان برگزار شد.

 

امیر قادری معاون استاندار و فرماندار ویژە شهرستان مهاباد در مراسم تقدیر از کشاورزان نمونە گفت: کشور ایران دارای اقلیم خشک و نیمەخشک است لازم است صرفەجویی در مصرف آب در بخش کشاورزی صورت گیرد. در برخی از مناطق، الگوی کشت مشخصی تعریف نشدە است، کما اینکە دیدە می‌شود در برخی از استان‌های خشک کشور، محصولاتی با مصرف بالای آب کشت می‌شود.

 

فرماندار مهاباد اظهار داشت: در سطح کشور بایستی تجدیدنظرهایی دربارە الگوی مصرف آب در بخش کشاورزی انجام گردد. وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی بایستی در بخش آب هماهنگی‌ داشتە باشند. مشکلات آبی در یک منطقە بر دیگر مناطق اثر می‌گذارد.

 

قادری با اشارە بە کشاورزی منطقە مهاباد گفت: زمین‌های کشاورزی و میزان تولید محصولات مهاباد ظرفیت مناسبی جهت توسعە است. در سند آمایش استانی نیز بخش کشاورزی مهاباد یکی از رکن‌های توسعە این شهرستان می‌باشد.

 

معاون استاندار و فرماندار شهرستان مهاباد دربارە مشکلات آب کشاورزان گفت: آب منطقەای استان بە کشاورزان شهرستان توجە کند و بە فعالان این بخش کمک کردە تا با مشکلات کمتری مواجە شوند. همچنین دربارە میزان آب تخصیصی به زراعت‌کاران و کشاورزان شهرستان تجدید نظر کند.

 

 

قادری دربارە اعطای تسهیلات بە کشاورزان گفت: در پرداخت تسهیلات بە کشاورزان نهاد‌های مربوطە بایستی بر اساس تبصرە ١٨ ماده قانون بودجە عمل کردە و مشکلات کشاورزان در اعطای تسهیلات را بە حداقل برسانند.

 

امیر قادری، دربارە احداث خانەباغ‌ها گفت: امروزه یکی از مشکلات بخش باغداری، احداث خانە‌باغ‌هایست کە از توان تولید باغ‌ها می‌کاهد و بعضا باعث بە وجود آمدن مشکلات اجتماعی و فرهنگی شدە است.

 

بیتا احمدیان مدیر هماهنگی ترویج جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی در این آیین گفت: فرایند انتخاب نمونەهای جهاد کشاورزی یک سال طول می‌کشد و کشاورزان با تکمیل پروندەهای خود و ارسال آن بە مرکز استان نسبت بە معرفی خود بە عنوان نمونە اقدام می‌کنند، سپس کمیتەهای تخصصی این پروندەها را بررسی کردە و نسبت بە انتخاب نمونەها اقدام می‌کنند.

 

مدیر هماهنگی جهاد کشاورزی استان در مورد پروندەهای ارسالی کشاورزان نمونە بیان داشت: در سال ٩٩، تعداد ۴٩ پروندە کشاورزان از شهرستان مهاباد بە مرکز استان ارسال شد کە ٨ پروندە بە عنوان نمونە استانی انتخاب شدند.

 

احمدیان افزود: لازم است آموزش‌های لازم جهت توسعە بخش تولید در کشاورزی انجام گردد و کیفیت محصولات تولیدکنندگان بە بالاترین سطح خود برسد. لازم است رسانەها در این زمینە همکاری لازم را داشتە باشند.

 

جعفر ایمانیان، رییس ادارە جهاد کشاورزی مهاباد در مراسم تجلیل از کشاورزان و باغداران نمونە گفت: هدف از برگزاری این مراسم، تقدیر از کشاورزانیست کە بیشترین تولیدات کشاورزی را در سال‌های ٩٩ و ١۴٠٠ داشتەاند. مراسم تجلیل از کشاوزان نمونە در دو سالە گذشتە بە دلیل شیوع ویروس کرونا برگزار  نشدە بود.

 

ایمانیان همچنین افزود: در شهرستان مهاباد ٨٠ هزار هکتار زمین زراعی و باغی وجود دارد کە ١٠ هزار هکتار از آن باغ است کە بیشتر آن را باغات سیب تشکیل می‌دهد کە میزان تولید آن بە ١۴٠ تا ١۵٠ هزار می‌رسد کە باعث اشتغالزایی ٧ تا ٨ هزار نفر بە شکل مستقیم در بخش باغداری شدە است.

 

رییس ادارە جهاد کشاورزی اظهار داشت: همچنین شهرستان مهاباد با تولید سالانە بیش از ١٧ هزار تن گوشت مرغ یکی از زنجیرەهای اصلی تولید این محصول است بە طوری کە دومین تولید کنندە مرغ در استان بە حساب می‌آید. مجموع تولیدات شهرستان مهاباد در بخش‌های کشاورزی، دامداری، مرغداری و دیگر بخش‌های مرتبط بە جهاد کشاورزی بە ۴۵٠هزار تن در سال می‌رسد.

 

ایمانیان با تشویق تولیدکنندگان محصولات کشاورزی بە روی آوردن بە محصولات جدید گفت: امروزه کشت محصولاتی مانند کلزا در سطح شهرستان مهاباد امریست کە موجب افزایش بهرەوری و تولید محصول و سود بیشتر کشاورزان خواهد شد.

 

رییس ادارە جهاد کشاورزی شهرستان مهاباد با اشارە بە طرح‌های عمرانی این ادارە در هفتە جهاد کشاورزی بیان داشت: ٢٠ طرح با اعتبار ۵۵ میلیارد تومان در هفتە جهاد کشاورزی در شهرستان افتتاح شد کە زمینە اشتغال ٨٠ نفر را مهیا ساختە است

 

. رضا بابان‌زادە، عضو هیات مدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور و مشاور ادارە جهاد کشاورزی در این آیین گفت: کمیت تولید تنها یکی از معیارهای انتخاب کشاورزان نمونە است و کیفیت محصول، صرفەجویی در آب، رعایت مسائل زیست‌محیطی، مصرف کم کود و ... است.

 

بابان‌زادە همچنین بیان داشت: در ٣۶دورەای کە تولیدکنندگان برتر کشوری معرفی‌ می‌شوند تنها ٢ درصد از کشاورزان را شامل شدە کە تراکم تولید محصول نیز در همین دو درصد می‌باشد.

 

عضو مجمع خبرگان کشاورزی کشور با اشارە بە مشکلات بخش کشاورزی و باغداری و معیوب‌بودن سیستم آبیاری دشت شارویران مهاباد اظهار داشت: بخش آبرسانی در دشت مهاباد از فرسودگی در بخش زهکشی و کانال‌کشی رنج می‌برد و این زنگ خطری برای از بین رفتن این دشت است.

 

انور ابراهیمی‌آذر، رییس دفتر نمایندە مهاباد گفت: بخش تولید کشاورزی در طول سالیان گذشتە نقش پررنگی در شرایط اقتصادی کشور داشتە بە طوری کە امنیت غذایی را کشاورزان بە وجود آوردە است.

 

ابراهیمی‌آذر با اشارە بە حمایت از بخش کشاورزی افزود: با توجە بە پتانسیل‌های موجود انتظار می‌رود از تولیدکنندگان حمایت شود. چراکە توسعە انسانی کشاورزی و امنیت غذایی در گرو فعالیت بخش تولید کشاورزی می‌باشد.

 

در این مراسم تنی چند از نمایندگان کشاورزان با اشارە بە مشکلات بخش کشاورزی مهاباد اظهار داشتند: جهاد کشاورزی بە مسئولیت خود در قبال کشاورزان عمل نمی‌کند. در بخش برق کشاورزی، بخش زراعت و حمل و نقل و آب، کشاورزان شهرستان با مشکلات عدیدەای مواجە هستند.

 

رییس شورای بخش خلیفان دربارە کمبود منابع آبی بیان داشت: کشاورزان منطقە از نبود سازوکار مناسب جهت مدرن‌سازی سیستم آبرسانی رنج می‌برد. سیستم آبیاری قطرەای تاکنون بخش کمی از زمین‌های زراعی و باغی را پوشش می‌دهد.

 

محمد صالح سلیمان‌زادە، رییس شورای بخش خلیفان و نمایندە کشاورزان گفت: در بخش تولید گندم، گندمکاران، محصولات خود را بە تعاونی‌های شهرستان‌های سقز و بوکان تحویل می‌دهند. این یک نقص در تعاونی‌های خرید گندم در مهاباد است. لازم است فرماندار شهرستان در این زمینە ورود کند.

 

سیلمان‌زادە افزود: خاموشی‌های برق در بخش کشاورزی و تولیدات مرغداری باعث ضررهای فراوانی شدە است. در این زمینە لازم است برنامەهای مشخصی در این بارە انجام گردد.

 

در پایان این نشست از هشت تولیدکنندە نمونە شهرستان با اهدا تندیس و لوح، تقدیر بە عمل آمد.

 

اسامی افراد برگزیدە بە شرح زیر است:

 

مصطفی معروفی، جو آبی

آرمان سواری، تولیدکننده گل و گیاه زینتی

اشرف شکری، تسهیلگر

قادر آبروش، مرغدار واحد مرغ تخم‌گذار

رضا سواری، مرغدار واحد گوشتی

کمال اشکوتی، گندم آبی

حسین صالح‌زادە، مجری حفاطت مشارکتی

عثمان محمدی، بهرەبردار نگهداری قنوات