تاریخ: ۱۴۰۱/۴/۶
پروژه سیل‌بند موکریان مهاباد شروع نشده معارض پیدا کرد

پنجشنبه هفته گذشته بود که در بالادست شهرک موکریان مهاباد طرح آبخیزداری مقابلە با سیلاب با اعتبار پانزده میلیارد ریال کلنگ‌زنی شد.

 

پس از سیلاب آبان سال گذشته و واردشدن خسارت به بیش از ١٠٠ منزل مسکونی و چندین خودرو در شهرک موکریان، نیاز بە اجرای طرح‌های آبخیزداری برای جلوگیری از سیلاب و وقوع حوداث، احساس شد.

حال پس از کلنگ‌زنی طرح‌ ذکرشدە، معارض شخصی با ارائە اسناد ملکی، باعث متوقف شدن اجرای پروژە شدە است.

در این بارە خالد خضری، رییس ادارە منابع طبیعی مهاباد در گفتگو با هاژە اظهار داشت: این طرح با هدف جلوگیری از وقوع دوباره حوادث مخرب در مسیل سیلاب بالادست موکریان ایجاد شدە و هیچ یک از اراضی شخصی را تصرف یا تخریب نمی‌کند.

خضری افزود: ساماندهی خط‌هایی کە جریان آب سیل را هدایت خواهند کرد مدنظر اداره منابع طبیعی و دیگر ارگان‌های مرتبط است. اجرای این طرح در کاهش خسارت بر منازل مسکونی و اموال همشهریان نقش بسرایی خواهد داشت.

رییس ادارە منابع طبیعی مهاباد با اشارە بە اینکە این پروژە در مسیل سیل اجرا خواهد شد عنوان داشت: پروژە خط سیلاب اجرا خواهد شد. ساخت سیل‌بند نیز در راستای کنترل سیلاب‌ها هستند و در محدودە هیچ کدام از زمین‌های مسکونی نخواهد بود. اگر اصرار مالک بر ساخت‌وساز در خط سیلاب است، بایستی عواقب مخرب آن را متقبل شود.

خالد خضری، با اشارە بە تلاش‌ها و پیگیری‌های انجام‌شدە در اخذ اعتبارات برای این پروژە گفت: با توجە بە جذب اعتبارات برای پروژەهای جدید، با تلاش‌ها و پیگیری‌های نمایندە مهاباد این اعتبارات جذب شد و مقرر گردید تا قبل از شروع فصل بارش این پروژە بە اتمام برسد، اما وضعیت پیش‌آمدە بە نفع مردم مهاباد نیست.

با بررسی حوادث چند سال گذشتە در مهاباد و کشور، ساخت‌وسازهای غیر اصولی و غیرمجاز نقش پر رنگی در حادث شدن این اتفاقات دارند. بە گفتە کارشناسان یکی از علل اصلی مخرب بودن سیلاب سال گذشتە در شهرک موکریان، ساخت‌وساز غیر اصولی و عدم ساماندهی مسیل‌ها بودە است.

بر این اساس لزوم ساماندهی و کنترل خط سیلاب‌های شمال شهر مهاباد بیش از هر زمانی احساس می‌شود.