تاریخ: ۱۴۰۱/۵/۱۹
مراسم تجلیل از اصحاب رسانه مهاباد برگزار شد
گزارش: امیر قادری

امروز چهارشنبە، ١٩ مرداد، مراسم تجلیل از اصحاب رسانە بە مناسب روز خبرنگار در سالن جلسات تالار وحدت شهرداری مهاباد برگزار شد.


آرش شهابی رییس شورای اسلامی شهر مهاباد در این جلسە با بیان این که رسانەها پلی میان مردم و مسئولین‌ هستند گفت: لازم است رسانەها بە شیوەای درست و منطقی ارتباطی مستمر را بین مردم و مسئولین ایجاد کنند. مجموعە شورای اسلامی و شهرداری انتظار دارند مشکلات شهری و اقدامات مجموعه، بازتاب دادە شوند.


رییس شورای شهر مهاباد افزود: تلاش مجموعە شورا بر آنست کە جلسات شورای شهر مهاباد بە صورت علنی برگزار شدە و از اصحاب رسانە در کمیسیون‌های مختلف شورا جهت هم‌فکری و تبادل نظر دعوت شود.


بابک رستم‌پور، شهردار مهاباد در جلسە تقدیر و تجلیل از اصحاب رسانە گفت: طرح مطالبات بر حق و مشکلات مردم مدنظر مجموعه شهرداری بودە و انتظار می‌رود کە رسانەها منعکس‌کنندە این مطالبات باشد.


بابک رستم‌‌پور افزود: بە شکلی حقیقی و بە دور از استفاده ابزاری، بایستی بە صورت میدانی و عملیاتی ارتباطی محکم و تنگاتنگ بین بازوی خدمات شهری و خبرنگاران برقرار شود.


شهردار مهاباد در ادامە بیان داشت: در سطح مدیریت شهری، از چند سال گذشتە، مشکلات فراوانی وجود داشتە و دامنگیر مجموعە مدیریت شهری شدە است، وجود این موضوعات بە علاوە مشکلات اقتصادی و کمبود بودجە، انجام اقدامات از سوی شهرداری را با سختی مواجهە کردە است، با این حال فعالیت‌های عمرانی شهرداری از چند جبهە درحال انجام می‌باشد.


رستم‌پور دربارە تحقق بودجە امسال گفت: در پنج ماهە ابتدای ١۴٠١ نزدیک بە ٨۶ درصد از بودجە امسال تحقق یافتە کە نشان‌دهنده برگشت اعتماد مردم بە مجموعە شهرداری و شورای شهر می‌باشد.


در این جلسە تعدادی از خبرنگاران و اصحاب رسانە شهرستان مهاباد بە ایراد سخنانی دربارە مشکلات حوزە خبرنگاری و کاری پرداختند.


در پایان این جلسە از جمعی از اصحاب رسانە شهرستان تقدیر بە عمل آمد.