تاریخ: ۱۴۰۱/۶/۷
دو پروژە چمن مصنوعی در مهاباد افتتاح شد

دو زمین چمن مصنوعی در ششمین روز از هفتە دولت در شهرستان مهاباد مورد بهرەبرداری قرار گرفتند.

 

قرنی مصطفی‌پور، رییس ادارە ورزش و جوانان شهرستان مهاباد در آیین افتتاح این پروژە اظهار داشت: سال ٩٩ فاز اول این پروژە تحت عنوان مجتمع فرهنگی ورزشی برادران کامیار افتتاح شد و مورد بهرەبرداری قرار گرفت، اعتبار فاز اول پروژە کە شامل سالن سرپوشیدۀ چمن مصنوعی و کفپوش می‌باشد، شش میلیاد تومان بودە است.

مصطفی‌پور در ادامە اظهار داشت: فاز دوم پروژە ورزشی مجتمع برادران کامیار شامل دو باب زمین ورزشی چمن مصنوعی روباز با متراژ  ٢هزار و ۵٠٠ متر مربع و با اعتبار ۴ میلیار تومان می‌باشد کە توسط بخش خصوصی اجرا شدە است. بر اساس برنامەهای این مجتمع مبنی بر اجرای فازهای بعدی پروژە، مساعدت‌های لازم از سوی ادارە ورزش و جوانان شهرستان انجام خواهد شد.

رییس ادارە ورزش و جوانان مهاباد در مورد عملکرد این ادارە و کسب عناوین ورزشی توسط ورزشکان شهرستان گفت: شهرستان مهاباد بر اساس افتخارآفرینی ورزشکاران، در ردە دوم استان قرار گرفتە کە بایستی مساعدت‌های لازم انجام گردد. مهاباد در زمینە رشتەهای تیمی دارای نفرات لایق و شایستەایست کە در زمینە ورزشی خود افتخاراتی را کسب کردەاند. لازم است سرمایەگذاری در زمینە ورزش انجام شدە و حداقل یک تیم ورزشی با نام مهاباد در سطح کشور وجود داشتە باشد.

امیر قادری فرماندار ویژە شهرستان مهاباد در این مراسم گفت: اگرچە ورزشکاران مهاباد افتخاراتی را کسب کردەاند اما سرانە ورزش و فضاهای ورزشی در شهرستان از میانگین استانی پایین‌تر بودە و لازم است در این بارە اقداماتی انجام گردد.