تاریخ: ۱۴۰۱/۶/۸
زمان اتمام پروژە جاده دوبانده مهاباد - ارومیه اعلام گردید

کلنگ‌زنی و افتتاح ٧ کیلومتر جادە بزرگراهی در شهرستان مهاباد انجام گرفت.


امروز سەشنبە، ٨ شهریور در هفتمین روز از هفتە دولت با حضور مسئولین استانی و شهرستانی ٢٫۵ کیلومتر از بزرگراه مهاباد بە میاندواب افتتاح و عملیات احداث ۴٫۵ کیلومتر بزرگراە از کمربندی دارلک شروع شد.ایرج قادری، رییس ادارە راە و شهرسازی شهرستان مهاباد در آیین کلنگ‌زنی ۴٫۵ کیلومتر از بزرگراه کمربندی دارلک گفت: در راستای تکمیل پروژە بزرگراهی محور‌ ارومیە-مهاباد-میاندواب، مراحل پیمان‌سپاری جهت احداث باند دوم کمربدی دارلک مهاباد در اوایل ماه گذشتە انجام گرفت و کار احداث آن شروع شدە است.


قادری در ادامە افزود: اعتباری کە برای احداث قطعه اول بزرگراه کمربندی دارلک در نظر گرفتە شدە است، ٢٧٧ میلیارد و ۴٠٠ میلیون تومان می‌باشد. در پایان احداث این قطعه، مسیر حدفاصل پاسگاه سەراهی دارلک تا ورودی روستای لج دوباندە خواهد شد.


دیگر پروژە راه و شهرسازی در مهاباد، بهرەبرداری از قطعه ۴ جادە بزرگراهی حد فاصل شهر گوکتپه تا سەراهی ترشکان بود، رییس ادارە راه و شهرسازی در این بارە اظهار داشت: ٢٫۵ کیلومتر از کریدور بزرگراهی غرب کشور با اعتبار بالغ بر ٢۵ میلیارد تومان مورد بهرەبرداری قرار گرفت. احداث این قطعه در مدت سە سال انجام شدە است.جلال محمودزادە، نمایندە مهاباد در مجلس شورای اسلامی در آیین بهرەبرداری و کلنگ‌زنی طرح‌های راه و شهرسازی شهرستان با اشارە بە عملیات احداث پروژە بزرگراهی کریدور غرب کشور گفت: با توجە بە تخصیص ١١٠٠ میلیارد تومان بودجە بە پروژە کریدور بزرگراهی غرب کشور در استان، کە ٧٠ درصد از آن بە راە‌های حوزە شهرستان مربوط است، هم‌اکنون چهار پیمان‌کار در این مسیر مشغول فعالیت هستند. انتظار می‌رود تا پایان امسال قطعە‌های باقی‌ماندە از جادە مهاباد بە ارومیە دوباندە شود و تا پایان سال آیندە مسیر مهاباد- میاندوآب نیز بە بزرگراه تبدیل گردد.


محمودزادە دربارە احداث راە‌های روستایی عنوان داشت: بیش از ٣٠ کیلومتر جادە روستایی در شهرستان در حال انجام عملیات آسفالت هستند. مراحل پیمان‌سپاری ۴۵ کیلومتر از مسیرهای روستایی مهاباد نیز تا پایان امسال انجام خواهد شد.


پیش از شروع برنامەهای هفتە دولت، مسئولین استانی و شهرستانی مزار شهدای شمارە یک مهاباد را گلباران کردند.