تاریخ: ۱۴۰۱/۶/۱۳
جاده برهان، همچنان در انتظار اجرای مصوبات
گزارش: امیر قادری

پنجمین جلسه شورای ترافیک شهرستان مهاباد، امروز یکشنبە، ١٣ شهریور در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

 

در ابتدای جلسە اعضای شورا، دربارە مصوبات جلسات قبلی و رفع مشکلات و نواقص جادەای و ترافیک شهری بە بحث و تبادل نظر پرداختند.

بابک رستم‌پور، شهردار مهاباد در این جلسە گفت: با توجە بە تعدد درخواست از شهرداری دربارە نحوه و محل احداث، روند گشایش پارکینگ ماشین‌های سنگین با مشکلاتی مواجهە شدە است.

رستم‌پور دربارە پل پیادەرو پارک خانوادە اظهار داشت: این پل دارای مشکلات فنی و طراحی بودە و استفادە از آن بە عنوان پل عابر پیادە امکان‌پذیر نیست. وجود پل در این مکان لازم بودە اما بە شیوە طراحی فعلی، امکان بهرەبرداری از آن وجود ندارد، شهرداری در نظر دارد پلی دیگر با طراحی نزدیک بە ماهیت پارک در محل مذکور اقدام نماید.

 

رحمت نویدی‌نیا، رییس ادارە راه و شهرسازی مهاباد گفت: با توجە بە میزان بالای تردد در جادە برهان لازم است زیرساخت این جادە اصلاح شدە و درجە آن از فرعی درجە دو، ارتقا یابد.

نویدی‌نیا در بخشی دیگر از اظهارات خود عنوان داشت: نبود بودجە و امکانات اجرایی از مشکلات اساسی ادارە راه و شهرسازی بودە کە فعالیت‌های این ادارە را نیز مختل کردە است.

 

حمید بختیاریان، رییس پلیس راهور شهرستان مهاباد در جلسە شورای ترافیک گفت: با توجە بە ازدیاد خودرو در شهرستان مهاباد و رشد بالای جمعیت و شهرنشینی، معضلات ترافیکی روز بە روز بیشتر حس می‌شود. با کمک همکاران، کارشناسان و نهادهای مربوطه انتظار می‌رود مشکلات و معضلات ترافیکی داخل شهر حل گردد. یکی از پیشنهادات ادارە راهور، تبدیل فلکە ساعت بە چهارراه می‌باشد.

رییس‌پلیس راهور در ادامە افزود: جهت فرهنگسازی و آشنایی دانش‌آموزان با قوانین رانندگی، برخی از اقدامات کم‌هزینە کارساز خواهد بود یکی از پیشنهادات راهور در این باره، تاسیس پارک ترافیک از سوی شهرداریست کە با حضور کارشناسان راهنمایی و رانندگی آموزش‌های لازم بە جوامع هدف دادە شود.

 

کریم سلیمانی رییس ادارە آموزش و پرورش مهاباد در این جلسە عنوان داشت: با توجە بە وجود چند مدرسە در مسیر بیمارستان انتظار می‌رود ادارە راهنمایی و رانندگی نسبت بە ساماندهی ترافیک در این نقطه اقدام نمایند.

سلیمانی افزود: بعضی از مدارس شهرستان مهاباد مانند ‌مدرسەهای مقطع ابتدایی اتحاد و پانزدە خرداد، در مسیرهای پرخطری واقع شدەاند، تقاضا می‌گردد نسبت بە احداث سرعت‌گیر در محل مدارس ذکرشدە اقدام گردد.

 

امیر خلیلی، عضو شورای اسلامی شهر گفت: در سطح شهر مهاباد ٧٠ الی ٨٠ درصد از رانندگان تاکسی اینترنتی ساماندهی شدەاند، اغلب تخلفات صورت‌گرفتە از جانب کسانی بودە کە مدارک هویتی و استعلامی را جعل کردەاند کە لازم است در این موارد، نهادهای مرتبط همکاری لازم را داشتە باشند.

خلیلی دربارە سرویس مدارس عنوان داشت: فراخوان جهت تامین سرویس برای مدارس از جانب شورای شهر و شهرداری انجام گرفتە و از این جهت مشکلی وجود نخواهد داشت.

 

خشایار صنعتی معاون فرماندار مهاباد در پنجمین جلسە شورای ترافیک شهرستان اظهار داشت: مصوبات انجام نشدە مصداق ترک فعل است. در بسیاری از موارد ارادە جدی برای حل مشکلات وجود ندارد. قریب بە اتفاق مصوباتی کە در شورای ترافیک عنوان می‌شود قابلیت آن را دارد کە در سطح شهرستان حل گردد.

 مسئلە جادە برهان بە یکی از مطالبات جدی شهروندان تبدیل شدە است. اجرای مصوبات دربارە جاده مهاباد-بوکان در صدر برنامەهای عمرانی ادارات شهرستان قرار گیرد

معاون فرماندار دربارە پیشنهادهای مطرح‌شدە در جلسە گفت: تمامی درخواست‌ها و پیشنهادهایی کە در شورای ترافیک شهرستان عنوان می‌گردد، پس از بررسی‌های کارشناسی بە صورت مصوبە درخواهد آمد.

صنعتی دربارە وضعیت حمل و نقل شهرهای گوک‌تپە و خلیفان عنوان کرد: تاکنون اقدامی قانون‌مند دربارە حمل و نقل مسافر بە این دو شهر انجام نشدە است. بسیاری از مردم برای یک بار سفر بە شهر خلیفان مبلغ بالایی را پرداخت می‌کنند.

 معاونت عمرانی فرماندار مهاباد در مورد احداث پارکینگ ماشین‌های سنگین اظهار داشت: ساخت پارکینگ ماشین‌های سنگین باید در اولویت باشد در همین راستا نشستی با حضور نهاد‌های مربوطه و اتحادیە کامیونداران در اسرع وقت صورت می‌گیرد.

صنعتی دربارە ساماندهی تاکسی‌های اینترنتی گفت: پس از مشکلاتی کە برخی از تاکسی‌های اینترنتی در سطح شهر ایجاد کردند، انتظار می‌رود دادستان و پلیس راهور بە موضوع ورود کردە و مسئلە ساماندهی آن‌ها انجام گردد.

خشایار صنعتی، معاون فرماندار با اشارە بە موضوع تراکم پزشک‌ها و ایجاد ترافیک در خیابان‌های صلاح‌الدین و وفایی عنوان داشت: در این مسیر‌ها شاهد تشکیل ترافیک شهری در اغلب اوقات روز هستیم کە در این بارە جلسەای با نظام پزشکی و راهور تشکیل خواهد شد و جهت حل این مشکل گفتگو انجام می‌شود.

صنعتی دربارە تردد در ایام اربعین گفت: با توجە بە عبور زائران اربعین از مرز تمرچین، اغلب آن‌ها از مسیر‌های مواصلاتی شهرستان عبور خواهند کرد، در همین راستا نظارت بر راە‌های مواصلاتی در دستور کار شورای ترافیک شهرستان قرار خواهد گرفت.

 

بە گزارش هاژە، پس از تشکیل پنج جلسە شورای ترافیک در سال ١۴٠١ و چند‌ین نشست دیگر در سنوات گذشتە، شاهد عدم اجرای مصوبات جلسات هستیم. راه‌های مواصلاتی مهاباد بە خصوص جادەهای برهان، سری میدان و سردشت هر روز قربانی می‌گیرند، اگرچە جاده مهاباد به ارومیه و میاندواب در شرف تبدیل بە اتوبان هستند، اما دارای نواقص و کمبود‌هایی از جملە نبود علائم هشداردهندە بە میزان لازم، عدم استفادە از سیستم روشنایی در طول مسیر و نقاط حادثەخیز، نبود روگذر، زیرگذر و دوربرگردان و... می‌باشد.

راە مواصلاتی برهان، راه ارتباطی دو شهرستان با جمعیت بالای ۶٠٠ هزار می‌باشد، علاوە بر آن بە یک راه ارتباطی اصلی برای اتصال شمال و مرکز استان بە جنوب کشور تبدیل شدە است. اما همت و ارادە جدی برای اصلاح و ایمن‌سازی این جادە وجود ندارد. عدم توجە بە برهان بە حدی رسیدە است کە مسئولان راه و شهرسازی شهرستان در رفع نواقص کوچک آن مانند خط‌کشی و نصب تابلوهای هشداردهندە کوتاهی می‌کنند.

بی‌شک توسعە راه‌های ارتباطی در هر شهری، باعث شکوفایی در کلیە زمینەها می‌گردد.

برای مثال بهسازی و تعریض دو جادە مهاباد بە پیرانشهر و مهاباد بە سردشت، باعث اتصال سریع، ایمن و نزدیک بە مرز اقلیم کوردستان خواهد شد، در سایەی عدم توجە بە این مسائل، مسیرهای جایگزینی برای اتصال بە مرزها مورد استفادە قرار گرفتە و باعث شدە کە مهاباد از نظر راەهای ارتباطی بە یک بن‌بست بدل گردد.

باید دید مسئولان مهاباد کە در اقدامات بالقوە دست بالایی دارند، می‌توانند مصوبات و تصمیم‌گیری‌ها را عملیاتی کنند؟