تاریخ: ۱۴۰۲/۷/۱۰
آتشسوزی، ١٠٠ هکتار از تالاب گروس مهاباد را نابود کرد


بە گزارش هاژە؛ امروز دوشنبە، ١٠ مهرماە، آتشسوزی، تالاب گروس مهاباد را طعمه خود کرد.

فاروق سلیمانی، رییس ادارە حفاظ از محیط زیست شهرستان مهاباد در این بارە بە هاژە گفت: امروز، ساعت ١۴ بعد از ظهر آتش‌سوزی، دامن نیزارهای تالاب گروس را گرفت و تا ساعت ١٩:٣٠ دقیقە ادامە اشت.

سلیمانی افزود: جوامع محلی و آتشنشانان مهاباد، از گسترش هر چە بیشتر آتش جلوگیری کردە و بە طور کامل آن را مهار کردند.

رییس حفاظ از محیط زیست شهرستان مهاباد دربارە علت آتشسوزی گفت: علت آتشسوزی عوامل انسانی بودە و تاکنون سهودی و یا عمدی بودن آن مشخص نیست. در این بارە با نهادهای مربوطه جهت شناسایی عامل یا عوامل آن همکاری خواهد شد.

تالاب گروس، در چهل کیلومتری شمال شهرستان مهاباد واقع شدە و با دریاچە ارومیە همسایە است.