تاریخ: ۱۴۰۲/۹/۲۰
جدیدترین کتاب دکتر معروف خلیلی منتشر شد
كتاب " تاثیر تنش‌های غیرزیستی بر بیان ژن‌ها و پروتئین‌ها" تأليف و تصنیف دكتر معروف خليلی توسط انتشارات دانشگاه پیام نور به عنوان منبع درسی کارشناسی ارشد منتشر گرديد.

لازم به ذکر است معروف خلیلی دانشیار، مؤلف و ویراستار علمی چهارده عنوان کتاب می‌باشد که ده مورد از کتاب‌های وی از طرف وزارت علوم (سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور) به عنوان منبع درسی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد معرفی شده و در کل کشور( واحدها و مراکز دانشگاهی داخلی و واحدهای بین الملل) برای دانشجویان دانشگاه پیام نور تدریس می‌شوند.
 معروف خلیلی در سال های96,98,99,400 به عنوان استاد نمونه علمی کشوری معرفی شدند.