تاریخ: ۱۳۹۶/۹/۸
احیای دریاچە ارومیە یا امحای معیشت کشاورزان؟

بە گزارش پایگاه خبری هاژە روز سەشنبە هشتم آبان‌ماه ٩٦ شورای مشورتی توسعە کشاورزی شهرستان مهاباد با حضور برخی مسئولین شهرستانی و جمعی از کشاورزان و باغداران بە ریاست معاون استاندار و فرماندار ویژه مهاباد، دومین جلسە خود را با محوریت "چغندر قند" در سالن اجلاس فرمانداری تشکیل داد.

در ابتدا، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مهاباد با ارائە آماری از وضعیت بازار چغندر قند اظهار کرد: در شهرستان مهاباد حدود دو هزار و 300 هکتار زمین زراعی زیر کشت "چغندر قند" رفتە کە با توجە بە ظرفیت کارخانەهای قند منطقە، حدود ٤٥٠ هکتار (٥٠ هزار تن) از این میزان کشت مازاد بودە است.

رحمان کلیجی خاطرنشان کرد: وجود برخی افراد سودجو بە عنوان واسط میان کشاورز و خریدار عامل اصلی تضرر کشاورزان مهاباد بودە و موجب نارضایتی اکثر کشاورزان از وضع حاکم شدە است.

رییس دانشکدە کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد از عدم نظارت دستگاه‌های اجرایی در بخش واردات گفت. 
دکتر جلیل نژاد افزود: با نگاهی بە آمارهای سالانە متوجە خواهیم شد کە شکر یکی از ١٠نیاز اساسی کشور محسوب می‌شود و با توجە بە مازاد تولید چغندر قند، در کمال تعجب شاهد واردات این محصول هستیم کە این مسئلە بیشترین لطمە را در نهایت بە کشاورز ایرانی وارد می‌کند.

 

مهندس سپهرالدین، دبیر خانە کشاورز استان آذربایجان‌غربی از عدم نظارت دولت بر بخش کشاورزی انتقاد کرد و گفت: وجود واسط یا دلال میان کشاورز و خریدار خود نشان بزرگی از عدم حضور دولت در این مبادلات است. در این میان دولت باید بە نفع کشاورز و تولیدکنندە وارد شود.

 وی افزود: با توجە بە وضعیت دریاچە ارومیە، دو مسئلەی معیشت کشاورز و احیای دریاچە ارومیە بە عنوان دو حقیقت در تضاد با یکدیگر ظاهر شده اند.

انور ابراهیم‌آذر، رییس دفتر نمایندە مهاباد در مجلس شورای اسلامی وجود سدهای متعدد آبی در مسیر آب‌های منتهی بە دریاچە ارومیە را علت اصلی مرگ نزدیک دریاچە خواند و افزود: برنامەهای ستاد احیای دریاچە ارومیە معیشت کشاورزان را نشانە رفتە و این سوال مطرح است کە چرا کشاورز مهابادی باید تاوان برنامەهای غلط دولت‌ را بپردازد؟   

در پایان جلسە، فرماندار مهاباد وجود شورای مشورتی توسعە کشاورزی را بسیار مفید دانست و گفت: تمام مصوبەهای این اجلاس بە سمع و نظر استاندار آذربایجان‌غربی خواهد رسید و امیدواریم با ادامە جلسات و کمک این شورا بتوانیم تعاملی سازندە میان مسئولین و کشاورزان ایجاد کنیم.

  لازم بە ذکر است کە در استان آذربایجان‌غربی، شهرستان مهاباد تنها شهرستانی است کە شورای مشورتی توسعە بخش کشاورزی در آن فعالیت دارد.