تاريخ: ۱۴۰۰ يکشنبه ۹ خرداد ساعت ۱۶:۴۰ بازدید: 1140      نظرات: 0      کد مطلب: 16204

سومین جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان مهاباد برگزار شد
سومین جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان مهاباد امروز یکشنبه، نهم خرداد در فرمانداری مهاباد برگزار شد.

 در این جلسه نمایندە اداره جهاد کشاورزی مهاباد و رییس تولیدات دامی این ادارە گفت
: با توجە بە قطعی برق و نبود برنامە دقیق قطعی‌های برق میزان ٣۵ هزار تخم‌مرغ از فرایند جوجە یک روزە خارج و معدوم شدند.

 

کوروش سعیدی ادامە داد: یکی از مشکلات حوضه مرغداری‌های گوشتی ندادن مجوز جوجەریزی توسط سامانه سماصط(سامانه مدیریت اطلاعات صنعت طیور) بە مرغداری‌هاست، این سامانە بە مرغداری‌هایی کە کمتر از ٩٠ درصد از تولیدات خود را بە کشتارگاه‌ها تحویل می‌دهند، مجوز صادر نمی‌کند. همین امر موجب می‌شود ما در اواخر خرداد و تیرماه با کمبود جدی گوشت مرغ مواجه شویم.


 

رییس اتاق اصناف شهرستان مهاباد گفت: نگرانی‌های شهروندان دربارە قیمت‌های بازار مورد رصد بازرسی اتاق اصناف قرار گرفتە است. از طریق بازرسی، اکیپ‌بندی‌هایی برای مسیرها جهت نظارت و کنترل تهیە گردیدە است.

هاشم لاجانی افزود: اصلی‌ترین دغدغە ما عدم تمکین واحدهای صنفی بە قیمت‌گذاری مصوب از جانب کمسیون نظارت است. در این بارە نظارت‌ و بازرسی‌هایی را از واحدهای صنفی انجام داده و ٩٧ پروندە در این رابطە تشکیل شدە و بە تعزیرات حکومتی معرفی شدەاند.

لاجانی ادامە داد: شاهد تخلف برخی از پست‌بانک‌ها و کافی‌نت‌های سطح شهرستان در رابطە با اخذ برگە تردد بودەایم کە در این بارە ۹ مورد تخلف شناسایی شدە است. در این رابطە نرخ پیشنهادی اتحادیە مربوطە ٢٠هزار تومان بود کە مورد قبول ما نبودە و قیمت مصوب اتاق اصناف هشت هزار تومان می‌باشد.


 

رییس ادارە صعنت، معدن و تجارت شهرستان مهاباد اظهار داشت: سماصط سامانەایست کە می‌تواند نقش بسزایی در مشکل زندەفروشی مرغ کە ما مدت‌ها با آن روبەرو هستیم داشتە باشد. مرغداری‌ها با هدف جبران مخارج، خود مرغ زندە را بە بازار عرضە کردە و از دادن فاکتور فروش بە ادارات مربوطە خودداری می‌کنند، همین امر موجب عدم کنترل قیمت مرغ در بازار می‌شود.

محمد جهین عنوان داشت: فاکتورهای مختلفی باعث افزایش اجارەبها می‌شود و چون به صورت قانون و یا مصوبەای در سطح کشوری درنیامدە است، نحوە برخورد با این موضوع نیز مشخص نیست و باید در حوزە ساماندهی مشاورین املاک اقداماتی را انجام داد.


 

در بخشی دیگر از این جلسه رییس سازمان تعزیرات حکومتی مهاباد با انتقاد از قیمت و کیفیت نان در مهاباد گفت: تنها قیمت اقلام نیست بە آن بپردازیم بلکه کیفیت نیز باید مدنظر قرار گیرد، کیفیت نان در شهرستان مورد قبول نبودە و در این بارە ادارات مربوطە گزارش‌های تخلف واحدها را به سازمان تعزیرات ارسال نمایند.

جعفر نوری افزود: در مراکز تعمیرات خودرو نیز شاهد تخلفاتی گستردەای هستیم، نبود تخصص کافی و جذب افراد فاقد توانایی تعمیرات از مشکلاتیست کە گزارش شدە است.


 

معاون توسعه و برنامه‌ریزی شهرستان مهاباد در این جلسه گفت: با توجە بە قطعی‌های برقی کە رخ می‌دهد، هماهنگی توزیع برق با واحدهای تولیدی، یکی از مصوبات این جلسە خواهد بود.

خشایار صنعتی ادامە داد: با توجە بە نگرانی از بابت کمبود مرغ منجمد در تیرماه امسال لازم است جهاد کشاورزی نسبت بە تامین مرغ منجمد پیگیری‌های لازم را انجام دهد.

وی افزود: در خصوص گزارش‌های اصناف و بازرسی لازم است موضوعات و مشکلات مطرح‌شدە بە صورت تحلیلی مورد بررسی قرار گیرد همچنین علت کاهش و افزایش قیمت‌ها و اینکه در چە حوزەای و بە چە دلیلی بودە است، لازم است اتاق اصناف گزارش‌های تحلیلی را بە صورت بە ماهیانە بە فرمانداری ارسال کند.

صنعتی یادآور شد: اکثرا قیمت‌گذاری‌های انجام‌شدە در اداره صمت شهرستان، اجرا نمی‌شود. درج‌ قیمت‌ها نیز در واحدهای صنفی انجام نمی‌گیرد. در این باره پیشنهادهایی نظیر نصب تابلوهای روان در نقاط مختلف شهر جهت درج قیمت‌ها بە صورت هفتگی بود کە بە دلایلی مختلف از جمله نبود زیرساخت و منابع مناسب انجام نشدە است. پیشنهاد دیگر استفاده از ظرفیت‌های فضای مجازی و رسانه‌های شهرستان است کە قیمت‌ها را بە صورت هفتگی و یا ماهانە منتشر کنند.

معاون برنامەریزی فرماندار در ادامە جلسە با اشارە بە قیمت اجارەبها در مهاباد گفت: نباید اجازە داد دلال‌ها و بنگاه‌ها از قیمت اجارە‌بها و مسکن سواستفادە کنند. باید سازوکارهایی در نظر گرفت کە جلوی افزایش قیمت اجارەبها را بگیرد.

صنعتی افزود: برگه تردد بین‌شهری بستر سواستفادە‌هایی را توسط برخی از مراکز ارائە خدمات فضای مجازی فراهم کردە است. اخذ برگه تردد از طریق یک دستگاه موبایل، با مراجعە بە سایت فرمانداری و ورود بە بخش اخذ برگە تردد میسر است.
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
چاپ
نسخه چاپی


نظر کاربران


نظر خود را براي ما ارسال كنيد