تاريخ: ۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۳ تير ساعت ۱۸:۵۳ بازدید: 1480      نظرات: 0      کد مطلب: 16336

آغاز طرح ضربتی جمع‌آوری متکدیان و معتادان متجاهر در مهاباد


معضل اجتماعی تکدی‌گری در مهاباد به شکل گستردەای رشد کردە است بەطوریکە روزانە با چندین مورد در سطح شهر و یا جادەهای بین‌ راهی (سەراهی دارلک، سەراهی برهان، وسوکند و...) مواجە خواهیم شد. امروز چهارشنبە، ٢٣ تیر نشستی در همین رابطە و نحوه ساماندهی و کنترل این معضل، در فرمانداری مهاباد برگزار شد.

در ابتدای این جلسه کمال احمدی کارشناس امور اجتماعی فرمانداری مهاباد با بیان اینکە اکثر متکدیان از اهالی شهرهای دیگر هستند، گفت: سامانەایی تحت عنوان ساماندهی متکدیان می‌تواند بە مشکل کنترل و شناسایی متکدیان کمک کند.

 جعفر ابریشمی بە نمایندگی از NGOـ‌های مهاباد در این جلسە اظهار داشت: اصلی‌ترین راه برای روبه‌روشدن با این معضل، کنترل و نظارت بر متکدیان سطح شهر است، این کنترل‌ها باعث شود کە فضای نامناسبی برای تکدی‌گری در مهاباد بە وجود آید.

در ادامە این جلسە، مهران یوسفی رییس ادارە بهزیستی مهاباد با بیان اینکە در گذشتە کنترل تکدی‌گری بە خوبی اجرا می‌شد، گفت: نظارت‌ها بر تکدی‌گری در سال‌های گذشتە بە شکلی اجرا می‌شد که متکدیان بە محض دیدن ماشین‌های جمع‌آوری متکدیان سریعا بە شهرهای خود باز‌ می‌گشتند.

یوسفی در ادامە افزود: نیازمندان واقعی بە تکدی‌گری روی نمی‌آورند بلکه از طریق سازمان‌های حمایتی و نهادهای خیریە نیازات خود را مطرح می‌کنند. تکدی‌گری در مهاباد تبدیل بە شغل شدە است.

عزیز عزیزنژاد مسئول خدمات شهری شهرداری مهاباد در این نشست گفت: از یک ماه گذشتە اقدام بە ترمیم سیستم‌های نظارتی و و کنترلی برای ساماندهی متکدیان سطح شهر شدە است. از یک هفتە گذشتە نیز شهرداری طرح جمع‌آوری متکدیان و معتادان متجاهر اجرا کردە است.

حسین خضری، رییس کمیتە امداد مهاباد با اشارە بە اینکە تکدی‌گری بە معضل اجتماعی تبدیل شدە است، اظهار داشت: فرهنگ‌سازی از طریق جرائد، رسانەها، و مراکز اطلاع‌رسانی می‌تواند تا حدی این موضوع را عنوان کند که "تکدی‌گری جرم است".

در این جلسە علی نادری، مدیر جمعیت یاری‌رسانان زاگروس مهاباد با اشارە بە اینکە ترویج تکدی‌‌گیری بە فضای مجازی کشیدە شدە است گفت: اخیرا در فضای مجازی افرادی اقدام بە راه‌اندازی پیج‌هایی کردە‌اند کە کە موجب گدایی‌پروری شدە است. این افراد از کمک‌های جمع‌شدە استفادە می‌کنند. لازم است نهاد‌های مربوطە از جملە پلیس فتا بە این موضوع ورود کند.

در پایان فرماندار با اشارە بە این مهاباد یکی از برترین شهرها در مشارکت‌های اجتماعی است، عنوان داشت: سو استفادە از احساسات مردم توسط متکدیان اتفاق ‌می‌افتد کە لازم است در این زمنیە فرهنگ‌سازی شود.

عارف خدرلو با بیان اینکە ساماندهی متکدیان باید اجرایی شود، افزود: دادەهایی قوی باید وجود داشتە باشد کە متکدیان را از لحاظ جنسیتی، محل سکونت، میزان نیازمندی و... تفکیک کند.

وی ادامە داد: ماهانە دو بار طرح جمع‌آوری متکدیان را در شهرستان اجرا خواهد شد. دهیاران و بخشداران نیز باید در زمینە کنترل تکدی‌گری اقداماتی را انجام دهند.

فرماندار با اشارە بە این سو استفادە از احساسات مردم پذیرفتەشدنی نیست گفت: حساب‌هایی کە در راستای کمک بە متکدیان ارائه می‌شود مسدود خواهد شد.

بنا بە اطلاعاتی کە مصطفی‌نژاد، معاون خدمات شهری شهردار مهاباد در اختیار هاژە قرار دادە است، دفتر ادارە پیشگیری و رفع تخلفات شهری از هفتە گذشتە طرح جمع‌آوری متکدیان و معتادان متجاهر در سطح شهر را با حکم دادستان و همکاری نیروی انتظامی آغاز کردە است. تاکنون ٩ متکدی و ۴ معتاد متجاهر جمع‌آوری شدەاند.

مصطفی‌نژاد از مردم خواست در صورت مشاهده متکدیان با شمارە 42234488 تماس گرفتە و موارد تکدی‌گری را گزارش دهند.
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
چاپ
نسخه چاپی


نظر کاربران


نظر خود را براي ما ارسال كنيد