تاريخ: ۱۴۰۱ يکشنبه ۲۳ مرداد ساعت ۱۷:۳۶ بازدید: 861      نظرات: 1      کد مطلب: 20028

کمتر از یک درصد مردم مهاباد دز‌ چهارم کرونا را دریافت کردەاند/ تلاش برای تاسیس دانشگاه علوم پزشکی مهاباد

گزارش: امیر قادری


نشست خبری شبکە بهداشت و درمان مهاباد با اصحاب رسانە، امروز، یکشنبە، ٢٣ مرداد در سالن جلسات این ادارە برگزار شد.

 

کمتر از یک درصد از مردم دز چهارم واکسن را دریافت کردەاند

دکتر بهاالدین حسینی، مدیر شبکە بهداشت و درمان مهاباد در این نشست بە ارائە آمار واکسیناسیون در سطح شهرستان اشارە کرد و گفت: از ابتدای شروع واکسیناسون همگانی کە از اواخر سال ٩٩ آغاز شد، ۴٣٠ هزار و ٩١٨ واکسن تزریق شدە کە از این تعداد ١٨٩هزار و ۴٠٢ نفر دز اول، ١۶٧هزار و ٧۵٣ نفر دز دوم، ۷۱ هزار و ٨۶۴ نفر دز سوم و ١ هزار و ٨٩٩ نفر نیز دز چهار را تزریق کردەاند.

حسینی افزود: درصد پوشش واکسیناسیون در سنین ۵ تا ١١ سال در دز اول ٣٧٫۷ درصد بودە و در دز دوم ١٧٫٢ درصد می‌باشد، این درصد در سنین ١٢ تا ١٧ سال در دز اول ٨۷٫۵ درصد و در دز دوم ٧۶ درصد بودە است.

در سنین ١٨ سال بە بالا درصد پوشش واکسیناسیون همگانی بر علیە ویروس کرونا ٨٩ درصد در دز اول و ٨١٫۶ درصد برای دز دوم می‌باشد.

در حالت کلی میزان واکسیناسیون پنج سال بە بالا در مهاباد برای دز اول ٨۲٫٣ درصد، دز دوم ٧۴درصد، دز سوم ٣١٫٣ درصد و در دز چهارم زیر یک درصد است کە لازم است در این بارە اطلاع‌رسانی شدە و مردم بە تزریق دز‌های مکمل تشویق شوند.


تقاضای کاذب برای اقلام دارویی

رییس شبکە بهداشت درمان با اشارە بە کمبود برخی از اقلام دارویی عنوان داشت: با توجە خبرهایی مبنی بر کمبود اقلام دارویی تقاضا برای داروهای پرمصرف بیشتر شدە و این موضوع یکی از دلایل احساس کمبود دارو در کشور و منطقە می‌باشد.

پخش داروهای عمومی مانند یک قلم از داروی بیهوشی با نواقصی در توزیع و تولید آن توسط شرکت‌های تولیدکننده و پخش ایجاد گردیدە کە باعث کمبود آن در کشور شدە است کە با توجە بە همزمانی آن با حذف ارز ترجیحی، این مشکل بیشتر احساس می‌شود.

استفادە پزشک‌ها از داروهای بیهوشی متفاوت است کما اینکە دیدە می‌شود هر پزشکی بنا بە مطالعات و توجیهات علمی خود هر کدام از آن‌ها از داروی خاصی در بیهوشی استفادە می‌کنند، البتە مکاتباتی جهت تهیه داروهای کمیاب انجام شدە تا این مشکل مرتفع گردد.

حسینی دربارە چرایی وجود داروهای کمیاب در بیمارستان‌های غیر دولتی گفت: حجم کار بیمارستان‌های دولتی از خصوصی‌ها بیشتر بودە، این مورد باعث شدە کە احساس کمبود دارو در بیمارستان‌های خصوصی وجود نداشتە باشد بە علاوە بیمارستان‌های دولتی مانند بیمارستان‌های خصوصی نمی‌توانند از بازار آزاد مایحتاج دارویی خود را تامین کنند.

رییس شبکە بهداشت و درمان دربارە کمبود سرم نیز گفت: پس از شیوع ویروس کرونا در کشور، طی سە سال گذشتە تامین سرم با مشکل مواجە شد. با توجه بە نیاز فراوان بە سرم، شاهد کمبود آن بودەایم. اما با اقدامات شبکە بهداشت این کمبود حتی‌الامکان مرتفع شدە است.


نقص در توزیع متادون باعث کمبود آن شدە است

رییس شبکە بهداشت و درمان در ادامە نشست با اصحاب رسانە دربارە کمبود داروی متادون اظهار داشت: هم‌اکنون ۴ مرکز مجوزدار ترک اعتیاد در شهرستان وجود دارد کە بە انجام فعالیت مشغولند، همچنین مرکز dic نیز وجود دارد کە مخصوص افراد گذری می‌باشد، این مرکز فعال نبودە و تلاش بر آن است دوبارە راەاندازی شود.

توزیع و تهیه داروی متادون توسط پزشکان انجام می‌گیرد کە مراحل دشواری جهت اخذ آن باید طی شود.

کمیتەای در ارومیە وجود دارد کە مسئولیت تصمیم‌گیری دربارە توزیع متادون را بر عهدە دارد. در این کمیتە چهار نهاد بایستی درباره تهیە و نحوه توزیع متادون تصمیم بگیرند کە دانشگاه علوم پزشکی یکی از آن‌هاست، علاوە بر دانشگاه، نمایندە استانداری، نمایندە صمت و نمایندە اماکن در آن حضور دارند. در واقع کمبود متادون وجود نداشتە، بلکە نقص در توزیع آن باعث احساس کمبود آن برای مصرف‌کنندەها شدە است کە پس از اعمال تغییرات آیین‌نامە تهیە آن از سوی مرکز کشور، انتظار می‌رود مشکل بە وجودآمده بە زودی رفع گردد.


تلاش برای تاسیس دانشگاه علوم پزشکی مهاباد

حسینی دربارە دانشکده پرستاری مهاباد گفت: دانشکدە پرستاری مهاباد در حال حاضر توانایی جذب دانشجو را داشتە و فضای فیزیکی آن تکمیل شدە است. این دانشکدە ابتدا با نام پیراپزشکی بودە و در سیر مراحل تکمیل خود بە دانشگاه‌های کشاورزی، علوم اجتماعی و ... تبدیل شدە است کە با پیگیری‌های صورت‌گرفتە دانشکده پرستاری مهاباد نام گرفت.

رییس شبکە بهداشت و درمان تصریح کرد: با توجە بە امکانات و فضای موجود و همچنین مرکزیت شهرستان در امورات پزشکی انتظار می‌رود دانشگاه علوم پزشکی مهاباد تاسیس گردد، در این راستا مسئولان شهرستان بالاخص نمایندە در حال پیگیری این موضوع می‌باشند.


تزریق واکسن بە کمتر از ۵٠ دز در روز رسیدە است

قاسم امینی رییس مرکز بهداشت مهاباد در این جلسە گفت: ارتقای سطح سواد سلامت در دوران کرونا، مرهون تلاش‌ رسانەهای مهاباد بودە است بە طوریکە شهرستان در میزان پوشش تزریق واکسن نسبت به شهرهای استان و میانگین کشوری، در شرایط مناسب‌تری قرار دارد.

امینی دربارە واکسن‌های موجود در سطح شهرستان اظهار داشت: دو واکسن سینوفارم و اسپایکوژن در حال حاضر وجود دارد و تزریق می‌شود. مراکز فعال تزریق واکسن در شهرستان اعلام شدە و لیست آن‌ها در اختیار رسانەها قرار گرفتە است.

قاسمی با اشارە بە رعایت حداقلی دستورالعمل‌های ستاد کرونا در مهاباد عنوان داشت: در سطح شهرستان میزان واکسیناسیون و رعایت پروتکل‌های بهداشتی بە شدت کاهش یافتە است بە شکلی که میزان رعایت دستور‌العمل‌ها بە کمتر از ٢۵ درصد رسیدە است. میزان واکسیناسیون نیز بە پنجاه نفر در روز کاهش یافتە و مشارکت مردم در امر تزریق واکسن بە پایین‌‌ترین سطح رسیدە است. شبکە بهداشت شهرستان سابقە تزریق ۶۵٠٠ واکسن در یک روز را دارد از این رو تقلیل این آمار بە ۵٠ نفر نگران‌کنندە است. نیازمند است در این راستا اطلاع‌رسانی‌های بیشتری انجام گیرد.


بە گزارش هاژە، شهرستان مهاباد در حال حاضر بلوک درمانی جنوب استان بودە کە امکانات موجود در آن با میزان خد‌مات‌دهی بە این حجم از جمعیت فاصلە دارد. شلوغی و سردرگمی در تنها بیمارستان شهر بە وضوح دیدە می‌شود و خدمات‌رسانی بە بیماران و مراجعەکنندگان در سطح مناسبی قرار ندارد. لازم است مسئولان مهاباد در راستای تکمیل‌ بیمارستان‌های در دست احداث شهرستان اقدام کنند. اقداماتی کە در سنوات گذشتە بایستی صورت می‌گرفت.
برچسب ها:

ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
چاپ
نسخه چاپی


نظر کاربران

0
0
پاسخ به این اظهارنظر

محمد ۱۴۰۱/۵/۲۳
ایا خودش درمورد تاسیس دانشگاه علوم پزشکی در مهاباد باور دارد

نظر خود را براي ما ارسال كنيد