تاريخ: ۱۴۰۱ دوشنبه ۷ شهريور ساعت ۱۸:۵۶ بازدید: 3786      نظرات: 0      کد مطلب: 20248
اهم اقدامات شهرداری مهاباد منتشر شد

یک غایب بزرگ در لیست اقدامات شهرداری مهاباد


به گزارش پایگاه خبری هاژه، شهرداری مهاباد اهم اقدامات و فعالیت‌‌های خود در ۵ ماهه ابتدایی سال جاری را در قالب یک بروشور منتشر کردە است.

این بروشور کە حاوی اقدامات عمرانی شهرداری مهاباد در این ۵ ماه است، اتمام تعدادی پروژه نیمەکارە، آغاز بە کار تعدادی پروژه عمرانی، آسفالت و لکەگیری سطح شهر مهاباد را شامل می‌شود.

در این بروشور اجرای عملیات دیوارکشی بە طول ٩۵٢ متر، بازسازی پارک‌ها و ایجاد پیادەراه بە مساحت ۵ هزار متر مربع، اجرای پروژه پارک میخک، اصلاح و بازسازی میادین شهرداری، مادر و ساعت، جدولگذاری جهت هدایت آب‌های سطحی بە طول ٣ هزار و ١٠٠ متر، بتن‌ریزی معابر سطح شهر بە مساحت ١١ هزار متر، اجرای پیادەراه خیابان افشار، محوطه‌سازی بازار روز، آغاز عملیات کمربندی تاج سد، اجرای آسفالت و لکەگیری معابر بە میزان ٧ هزار و ٣٤ تن گنجاندە شدە است.

قسمت قابل دفاع این اقدامات، یکی از پروژەهایی‌ست کە امروز افتتاح شد. کمربندی داشامجید. پروژەای کە بە گفتە شهردار مهاباد، برای تکمیلش ۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار اختصاص یافته  که ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان آن از محل اعتبارات استانی و مابقی از منابع داخلی شهرداری مهاباد تأمین شده است.

بخش قابل توجهی کە بە عنوان غایب بزرگ ذهن هر خوانندەای را درگیر می‌کند، نبود هرگونه اقدام فرهنگی و هنری‌ در این بروشور است. واقعا شورا و شهرداری مهاباد اقدامات و پروژه‌های فرهنگی و هنری را از یاد بردەاند؟ چگونه است کە کوچکترین اثری از اجرای پروژەای فرهنگی یا حتی برگزاری مراسمی هنری یا ادبی در اقدامات ٥ ماهه شورا و شهرداری مهاباد دیده نمی‌شود؟ چگونە است کە ریاست محترم شورا زمانی کە در مراسم افتتاحیە کمربندی داشامجید اقدامات یک سالە و نیمە شورا و شهرداری و برنامەهای آتی این نهاد را تشریح می‌کند، برنامە‌های فرهنگی، هنری و ادبی محلی از اعراب در سخنرانی ایشان ندارند؟ اعضای شورایی کە با برنامەها و شعارهای رنگارنگ فرهنگی پا در عرصه رقابت انتخابات گذاشتند با سهم ۵ درصدی فرهنگ از بودجه شهر چە کردەاند؟ چرا در قبال سینما و قراردادی کە با سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بستەاید، روزه سکوت گرفتەاید؟ میدان مامۆستا ماملێ کە مطالبه قاطبه اهالی فرهنگ و هنر مهاباد بودە و هست بە کجا رسید؟ برای ساخت و استقرار المان‌های فرهنگی در سطح شهر چە تدابیری اندیشیدەاید؟ برگزاری کدامین جشنواره ملی و بین‌المللی فرهنگی، هنری و ادبی را بەعهدە گرفتەاید؟

درباره این دست موارد می‌توان دەها یادداشت قلم زد اما همین بس کە باید بە مدیران شهری مهاباد یادآوری کرد کە ماشین توسعه تنها با اقدامات عمرانی بە مقصد نخواهد رسید، چون این ارتقای فرهنگ شهروندی و اقدامات فرهنگی و اجتماعی‌ست کە محرکه اصلی این ماشین محسوب می‌شوند.   برچسب ها:

ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
چاپ
نسخه چاپی


نظر کاربران


نظر خود را براي ما ارسال كنيد