تاريخ: ۱۴۰۲ دوشنبه ۱۰ مهر ساعت ۲۳:۱۷ بازدید: 408      نظرات: 0      کد مطلب: 21932

روند بازسازی بازارچه نقدە رو بە اتمام است

گزارش: امیر قادری


شب چهارم تیر ١۴٠٢، آتشسوزی بزرگی، بازارچه امین نقدە را طعمه خود کرد، در نتیجە آن بە بخش عمدهٔ این بازارچه خسارتی چند دە میلیاردی وارد شد. حال پس از گذشت سه ماه از وقوع حادثه، پایگاه خبری هاژە، در گزارشی، آخرین روند بازسازی بازارچە را مورد بررسی قرار دادە است.

ماموستا ملا علی پورمند، عضو هیئت امنای بازارچە امین نقدە در این بارە بە هاژە گفت: در امر بازسازی بازارچە، افراد زیادی از استادکاران ساختمانی و تاسیساتی بە صورت خودجوش و بدون دریافت مبلغی، شروع بە باسازی مغازەهای تخریب‌شدە در حریق نمودند. بیشتر مصالح مورد استفادە در امر بازسازی نیز از محل کمک‌های غیرنقدی مردمی بودە است.

پورمند در ادامە اظهار داشت: از ابتدا بنا بر این بود کە مغازەها، از نو ساختە شوند، در نهایت با توافق مالکان و صاحبان کسب‌وکار، مغازەها بازسازی و شکل قدیمی بازارچە احیا شد.

این عضو هیئت‌امنای بازارچە نقدە در مورد نحوە تقسیم کمک‌های نقدی بیان داشت: مبلغی کە از محل کمک‌های مردمی جمع‌آوری شدە بود با کارشناسی دقیق بین ۴۴ کسبە ضررخوردە تقسیم شد، مبالغ تقسیمی برای هر مغازەدار، بین ٢٠ تا ۵٠٠ میلیون تومان بودە است.

ماموستا ملا علی پورمند دربارە میزان کمک‌های دولتی گفت: با گذشت بیش از سه ماه از وقوع حادثه آتشسوزی و خسارت فراوان بە مغازەداران بازارچە امین نقدە، تاکنون یک ریال از جانب نهادهای دولتی، برای خسارت‌دیدگان واریز نشدە است.

پورمند با اعلام زمان تقریبی بازگشایی بازارچە امین نقدە اعلام کرد: پیشرفت فیزیکی بازسازی بازارچە بیش از ٩۵ درصد است و انتظار می‌رود طی یک یا دو ماه آیندە این بازارچە بازگشایی شود.

حسن شریفی‌آذر، عضو موسسه خیریه نیکان نقدە، متولی جمع‌آوری کمک‌های مردمی بە بازارچە امین در گفتوگو با هاژە بیان داشت: از روزی کە انجمن نیکان نقدە شروع بە دریافت کمک‌های نقدی کردە، مبلغی در حدود ٨ میلیارد تومان جمع‌آوری شدە است، از این مبلغ، ١ میلیارد تومان جهت بازسازی مغازەهای بازارچە صرف شد و مابقی مبلغ بین مغازەداران تقسیم شدە است.

شریفی‌آذر در ادامە گفت: علاوە بر کمک‌های نقدی، مقدار ١٫۵ تا ٢ میلیارد تومان کمک غیر نقدی در قالب مصالح ساختمانی و وسایل لازم، جهت بازسازی بە مغازەداران اهدا شدە است.

عضو موسسە خیریه نیکان نقده در پایان اظهار داشت: تا امروز کمپین جمع‌آوری کمک‌های نقدی بە بازارچە امین بە صورت رسمی متوقف نشدە است و کمک‌های مردمی بە شکل جستە و گریختە ادامە دارد.

بنا بر پیگیری‌های هاژە، در جریان بازسازی بازارچە امین نقدە، هیچ کدام از ملزومات ایمنی مانند تجهیزات و لولەکشی آتش‌نشانی در نظر گرفتە نشدە، همچنین مبادی ورودی بە سان قبل معبری برای خودروهای امدادی ندارد. سیم‌کشی‌های صورت‌گرفتە نیز بە مانند گذشتە سنتی بودە و تنها تغییر، منتقل‌کردن کنترهای برق بە پیادەرو خیابان بودە است. حتی تهویەهای هوای داخل پاساژ امین کە سابقا در آن وجود داشت، در جریان بازسازی حذف شدەاند. سازەهای بازارچە امین نقدە، با توجە بە آتشسوزی و سست شدن سازە و عدم رعایت اصول ایمنی عنوان‌شدە، نمی‌تواند ایمن باشد.

بدون شک در رخداد هر حادثەای، رعایت عوامل ایمنی تا حدود زیادی در میزان خسارات واردە تاثیرگذار است. در جریان بازسازی بازارچە نقدە با توجە بە عدم رعایت اصول مهندسی و ایمنی، احتمال رخداد حوادث از این دست وجود دارد و میزان خسارت، بە مانند آتشسوزی قبلی مخرب خواهد بود.

برچسب ها:

ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
چاپ
نسخه چاپی


نظر کاربران


نظر خود را براي ما ارسال كنيد