جستجو

مصاحبه فرانسیس وید با جودیت باتلر :

خشونت در قبال نادیده‌گرفته‌شدگان به گاه بحران سلامت

ترجمه: دکتر علی (هژیر) خالندی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۲/۲۹ ساعت ۹:۳۲